UVOĐENJE CRM-A U POSLOVANJE

saznajte više

Svaka kompanija je unikat i ima sopstveni specifični poslovni model, sa sopstvenim zahtevima i organizacijom poslovanja.

Iz navedenih razloga, Omega Consulting Team ne nudi gotovo rešenje za sve vaše probleme, jer takva postoje samo u teoriji, već predlaže kreiranje najefektivnijeg rešenja kao rezultat detaljnog pristupa i dizajniranja, kroz proces koji podrazumeva sprovođenje određenih koraka i/ili primenu nekih od predloženih alata, a sve u skladu sa zahtevima i potrebama klijenata, ali i našeg iskustva u radu sa više desetina kompanija koje pripadaju različitim delatnostima.

Za svaku pojedinačnu kompaniju, kao pomoć i podršku, ne samo u procesu donošenja, već i sprovođenja nekih od najbitnijih menadžerskih odluka, članovi Omega Consulting Team-a su u prilici da ponude različite konsalting usluge.

Uvođenje CRM sistema obuhvata skup radnih zadataka koji su podeljeni prema fazama zrelosti kompanije

5

RAZRADA STRATEGIJE ZA PRIPREMU & UVOĐENJE CRM SISTEMA

Za efikasnu implementaciju CRM sistema, neophodno je uraditi kvalitetnu pripremu kompanije po svim segmentima, u kojoj vam može pomoći stručni tim konsultanata Omega Consulting Team-a.

9

INTEGRACIJA CRM SISTEMA U OKVIRU PET PROCESA

 1. Proces razrade strategije  
 2. Proces stvaranja vrednosti
 3. Proces višekanalne integracije
 4. Proces upravljanja informacijom
 5. Proces merenja efektivnosti
N

IMPLEMENTACIJA I PROVERA USPEŠNOSTI IMPLEMENTACIJE CRM SISTEMA

 • Usaglašavanje tačaka projektnog zadatka sa implementatorima projekta
 • Kreiranje preliminarne demo verzije
 • Provera rezultata za svaku od tačaka projektnog zadatka
 • Follow up projektnog zadatka i unošenje ispravki na osnovu preliminarnih rezultata
 • Merenje stepena korišćenja CRM-a (Success Management)

RAZRADA STRATEGIJE ZA PRIPREMU & UVOĐENJE CRM SISTEMA

Trening za povećanje kompetencija

Kroz trening o CRM strategiji prolaze ključni saradnici koji će učestvovati u implemetaciji CRM sistema.

U

Dijagnoza stanja i poslovnih procesa

Utvrđivanje potreba/problema, potencijala i očekivanja klijenta od sistema CRM:

 • Analiza prodajno – marketinške funkcije
 • Analiza poslovnih procesa koji mogu imati uticaj na sistem CRM
 • Analiza postojećih kanala prodaje uključujući i prihode i rashode
 • Analiza proizvoda i proizvodnih grupa
 • Analiza klijentskih baza i stepena segmentacije klijenata unutar istih
 • Ocena spremnosti za uvođenje sistema CRM
e

Postavljanje kriterijuma za izradu projektnog zadatka i formiranje CRM tima

Popisivanje ključnih kriterijuma za izradu projektnog zadatka izvedenih iz 5 procesa za implementaciju sistema CRM:

 • Izbor članova tima za implementaciju sistema CRM
 • Definisanje ključnih tačka za izradu projektnog zadatka
 • Definisanje ciljeva uvođenja sistema CRM

1 PROCES RAZRADE STRATEGIJE

u

Biznis strategija

 • Opredeljenje biznis vizije kompanije
 • Definisanje dugoročne biznis strategije
 • Situaciona analiza industrijskog i konkurentskog okruženja
 • Utvrđivanje postojećih i definisanje novih kanala prodaje (dezintermedijacija ili reintermedijacija)
 • Definisanje misije kompanije (kojim klijentima, koji proizvodi, na kojim geografskim područjima, kroz koje prodajne kanale i u kojim periodima će se ostvarivati prihodi)
 • Definisanje strategija za realizaciju vizije i misije
 • Postavljanje prodajnih ciljeva
 • Definisanje kriterijuma za izradu plana prodaje

Klijentska strategija

 • Postojeći klijenti:
  • Definisanje klijentske baze B2B klijenata i postavljanje kriterijuma za klasterizaciju  istih
  • Usvajanje kriterijuma za segmentaciju B2C klijenata/potrošača (geografski, demografski, psihografski princip, princip ponašanja)
  • Usvajanje kriterijuma za kategorizaciju B2B klijenata (obim prihoda, brzina plaćanja, profit, širina asortimana, dužina saradnje…)
  • Izbor ciljnih klijentskih grupa na osnovu ključnih karakteristika koje su predmet upravljanja odnosima
  • Određivanje dubine penetracije na određenim tržišnim segmentima postojećeg tržišta (odnos: proizvod/usluga-tržište-klijent);
 • Tržište:
  • Definisanje kriterijuma za klasterizaciju tržišta i opredeljenje ciljnih klijentskih grupa na prioritetnim segmentima tržišta

CRM strategija

 • Razrada CRM strategije u odnosu na: rezultate segmentacije/kategorizacije, izabrane klijente, nivo dostupnosti informacija o klijentima, željeni nivo komunikacije sa klijentima, ocenu kvaliteta gotovih i potencijalno dostupnih informacija o klijentima
 • Izbor puteva (faza) prelaska na CRM u zavisnosti od odnosa pune informacije o klijentu i stepena individualizacije
 • Definisanje ključnih tačaka za implementaciju prve faze sistema CRM (pogled na klijenta 360 stepeni)

 

2 PROCES STVARANJA VREDNOSTI

Vrednost koju dobija klijent od kompanije

 • Izbor ciljnih segmenata kojima želimo da dodajemo vrednost
 • Izbor vrednosti sa tačke gledišta klijenta (izbor proizvoda i dodatnih usluga koje su klijentu važne)
 • Dodeljivanje vrednosti za svaki od izabranih ciljnih segmenata u odnosu na iskustva rada sa njima (za B2B klijente):
  • Prilagođavanje portfolija proizvoda svakoj od ciljnih grupa na različitim segmentima
  • Usvajanje politike nagrađivanja za kupce u odnosu na usvojenu kategorizaciju (politika cena i politika rabata)
  • Definisanje i obračun vrednosti koja se dodaje klijentu kroz proces isporuke robe
  • Definisanje i obračun vrednosti koja se dodaje klijentu kroz marketing
  • Definisanje i obračun vrednosti koja se dodaje klijentu kroz način plaćanja
  • Definisanje i obračun vrednosti koje se dodaju klijentu kroz druge vrste usluga
 • Saopštavanje vrednosti klijentu u zavisnosti da li su u pitanju B2B ili B2C klijenti:
  • Priprema prodajnog personala i menadžmenta prodaje kompanije za Value Sales & Value Proposition
  • Slanje sistemskih ciljanih poruka različitim klijentima na različitim segmentima sa porukama vrednosti
  • Slanje poruka vrednosti konzumentskoj mreži preko SMI

Vrednost koju kompanija dobija od klijenata

 • Ekonomija pridobijanja novih klijenata na različitim segmentima:
  • Obračun svih troškova potrebnih za otvaranje novih klijenata i utvrđivanje minimuma isplativosti rada sa njima
  • Pridobijanje profitabilnih klijenata i definisanje granice profitabilnosti
  • Pridobijanje korisnih klijenata koji mogu postati perspektivni
  • Definisanje strategije za pridobijanje perspektivnih klijenata na svim segmentima
  • Izrada profila perspektivnog klijenta
  • Projekcija potrebnog broja i očekivanih rezultata od potencijalnih klijenata
 • Ekonomija zadržavanja klijenta na različitim segmentima:
  • Izračunavanje profitabilnosti klijenata na različitim segmetima
  • Merenje vrednosti  klijenta sa pozicije ostvarenih prihoda, profita, troškova i širine asortimana koji kupuju
  • Merenja ostvarenih prihoda od Cross & Up Selling-a
  • Ostvarenje smanjenja troškova kao posledice izgrađenog partnerskog odnosa
  • Merenja unapređenja prodajnih rezultata kao posledice uvođenja novih proizvoda
  • Merenje pokazatelja zadržavanja klijenata

 

3 PROCES VIŠEKANALNE INTEGRACIJE

U
 • Analiza ostvarenja potencijala postojećih prodajnih kanala
 • Definisanje strategije za povećanje uspešnosti postojećih prodajnih kanala
 • Merenje profitabilnosti svakog od kanala
 • Definisanje strategije za uvođenje novih prodajnih kanala
 • Definisanje strategije za integraciju prodajnih kanala koristeći iskustva klijenata (CEM)
 • Upravljanje odnosima sa klijentima i krajnjim korisnicima koji migriraju kroz raspoložive kanale
 • Definisanje strategija sinhronizovanog delovanja kroz više povezanih prodajnih kanala
 • Definisanje strategija integrisanog upravljanja svim tačkama interakcije klijenata sa našom kompanijom
 • Definisanje strategija integrisanog upravljanja kupovnim procesom klijenata
 • Definisanje strategije upravljanja proizvodnim programom (brand management) kroz integrisane prodajne i komunikacione kanale

4 PROCES UPRAVLJANJA INFORMACIJOM

Definisanje ključnih informacija koje treba prikupljati

Razgraničenje šta je informacija a šta nije po principu: kvalitet, količina, relevantnost, vreme dobijanja, odgovornost, primena

Utvrđivanje kvantitativnih i kvalitativnih parametara za praćenje prodaje (aktivnosti i rezultati)

Definisanje analitičkih sredstava (vizualizacija, klasterizacija, prognostičko modeliranje…) za dalju obradu (prikupljene informacije, rezultati prodaje, alati za predviđanje budućih ponašanja klijenata…)

I Strateška praćenja prodaje:

 • Ukupni prihodi od prodaje
 • Prihodi u odnosu na date ponude
 • Ostvareni rashodi za neprihvaćene ponude
 • % tržišnog učešća
 • Ostvarenje plana prihoda
 • Rast/pad prihoda u odnosu na prethodne periode (uporedne analize)
 • % novih prihoda u odnosu na ponavljajuće
 • Merenja zadovoljstva klijenata (Net promote score)
 • Vrednost klijenta (Lifetime value per customer)
 • Postizanje premium cene (prodaja proizvoda sa premium cenom i kvalitetom)
 • % i obimi popusta
 • Snaga u odnosu na konkurenciju

II Uvođenje novih prodavaca:

 • Merenje potencijala prodavaca
 • % željenog u odnosu na neželjeni prihod po prodavcu
 • Prosečno vreme trajanja ugovora sa prodavcima
 • Merenje efektivnosti zapošljavanja prodavaca
 • Merenje troškova zapošljavanja prodavaca
 • Ukupni troškovi zamene prodavaca
 • Broj dana obuke za nove prodavce
 • Vreme potrebno za dostizanje pune produktivnosti prodavca
 • Potrošeno vreme trenera za nove prodavce

III  Obuke za prodajnu funkciju:

 • ROI za održane treninge
 • Godišnji troškovi obuke po prodavcu
 • Godišnji broj dana obuke po prodavcu
 • Ocena zadovoljstva prodavaca održanim obukama
 • % postizanja željenog ponašanja odmah nakon održanih obuka/120 dana nakon održanih obuka
 • % sertifikovanih prodavaca sa uspostavljenim nivoima znanja
 • Vreme potrebno da prodavac postane „ekspert“

IV Praćenje prodajne funkcije:

 • % ostvarenja prodavaca – pojedinačne kvote
 • Prosečni prihodi po prodavcu
 • Prosečni troškovi po prodavcu
 • Prihodi po teritorijama
 • Prihodi po tržišnim segmentima
 • Prosečan period naplate potraživanja
 • Pokrivenost tržišta
 • Troškovi prodaje u odnosu na generisane prihode
 • Potrošeno vreme prodavaca u prodaji u odnosu na prateće aktivnosti

V Praćenja posrednika u prodaji (partnera):

 • Prosečan prihod partnera
 • Prosečna bruto marža od partnera
 • % ostvarenja planova prihoda od strane partnera
 • Broj novih ptc. klijenata u partnerovom levku prodaje (Pipeline)
 • Ukupan broj  ptc. klijenata partnera (Opportunities)
 • % ostvarenih ugovora u odnosu na ptc. klijente partnera (Win rate)
 • Povećanje/smanjenje broja partnera
 • Prosečna zadovoljstva potrošača kod partnera
 • Kvalitet naplate potraživanja od partnera
 • Kvalitet naplate potraživanja partnera

VI Sposobnosti prodajne funkcije za:

 • Ispunjenje prodajnog levka
 • Osvajanje prodajnih prilika (Win opportunities)
 • Povećanje prihoda od ključnih klijenata
 • Dodavanje vrednosti i diferencijacija
 • Zadovoljenje potreba klijenata
 • Ostvarenje plana prodaje
 • Upravljanje troškovima u radu sa ključnim klijentima

VII  Motivacija prodajne funkcije:

 • Merenja individualnih motivatora
  • Želja za ostvarenje prodaje
  • Posvećenost prodaji
  • Nenovčani motivatori
  • Novac kao motivator
 • Zadovoljstvo poslom
 • Zadovoljstvo organizacijom/kompanijom
 • Zadovoljstvo menadžmentom i obukama
 • Zadovoljstvo nadoknadom

VIII  Operativno praćenje prodaje:

 • Praćenje prodajnih rezultata u realnom vremenu (Sales metrics tracking)
 • Kvalitet izveštavanja i ažuriranje plana aktivnosti (Dashboard)
 • Tačnost predviđanja prodajnih rezultata (Forecast accuracy)
 • % pridržavanja definisanim rabatnim politikama/politikama prodaje
 • Prosečno vreme prihvatanja ponude

IX Osposobljavanje i unapređivanje rada prodavaca:

 • % prodavaca koji ostvaruje kvote postavljene od strane menadžmenta
 • % željenog (ostvarenog prognoziranog) u odnosu na neželjeni (neprognozirani) prihod po menadžeru prodaje
 • Broj prodavaca po menadžeru prodaje

X Pronalaženje novih potencijalnih klijenata (Lead generation):

 • Povećanje broja potencijalnih klijenata u levku prodaje
 • Kvalitet novih potencijalnih klijenata u levku prodaje
 • Vreme odziva na dolazne potencijalne klijente/Leads
 • Praćenje potencijalnih klijenata
 • % neiskorišćenih/iskorišćenih potencijalnih klijenata
 • Troškovi akvizicije novih klijenata

XI Menadžment poslovnih prilika (Opportunity management):

 • % realizovanih prilika
 • % prilika koje su otišle konkurentu
 • % prilika koje nisu donele odluku
 • % zahteva za ponudu u odnosu na broj ptc. klijenata
 • Dužina prodajnog ciklusa
 • Ukupna novčana vrednost prodajnog ciklusa (trošak akvizicije)
 • Zadovoljstvo kupaca kupovnim procesom

XII Menadžment prigovora (Customer Objection Management):

 • Obrada datoteke prigovora (kartice prigovora)
 • Kategorizacija i klasterizacija prigovora
 • Stepen hitnosti rešavanja prigovora
 • Prosečno vreme rešavanja prigovora
 • Finansijski trošak rešavanja prigovora
 • Finansijski dobitak rešavanja prigovora

XIII Menadžment ključnih kupaca (Account management):

 • Prosečan prihod po transakciji
 • Prosečna bruto marža po transakciji
 • Broj poseta kupcima (kvalifikovane, ukupne, specijalizovane)
 • Merenja lojalnosti
 • Merenja gubitaka klijenta (Churn management)
 • % udeo našeg prihoda u mesečnom budžetu klijenta (Wallet share)
 • Merenja uspešnosti Cross selling-a
 • Merenja zadovoljstva ključnih kupaca (Net promote score)
 • Merenje „advokature“ klijenata (Customer Refferal Value)
 • Merenja kvaliteta saradnje sa ključnim kupcima (Relationship strength rating)
 • Rezultati ključnih kupaca u odnosu na prethodnu godinu
 • % ostvarenja planova prodaje

XIV Menadžment planiranja i predviđanja prodaje:

 • Analiza predhodnih rezultata prodaje po klijentima, proizvodima i kanalima prodaje na svim segmentima;
 • Spuštanje plana prodaje na izabrane klijente na svim segmentima (planiranje „odozgo“);
 • Usvajanje modela predviđanja prodaje u odnosu na usvojenu kategorizaciju B2B klijenata;
 • Predviđanje prodaje na osnovu iskustava sa ključnim kupcima (planiranje „odozdo“); analiza uticaja plana prodaje na finansijske aspekte poslovanja kompanije – likvidnost, solventnost, finansijska stabilnost, profit, rentabilnost,
 • Postavljanje prodajnih ciljeva (kratkoročnih i dugoročnih);
 • Definisanje procedura za skladištenje i korišćenje informacija;
 • Defisanje podataka koji se preuzimaju iz drugih sektora i informacionih sistema;
 • Definisanje sredstava za automatizaciju saradnje sa klijentima (sms sistemi, automatski mejlovi, automatizacija marketinga);
 • Utvrđivanje opisa poslova kroz razgraničenje nadležnosti, ovlašćenja i odgovornosti zaposlenih zaduženih za ažuriranje informacija u sistemu;
 • Ograničavanje dostupa zaposlenim određenoj vrsti informacija na osnovu opisa poslova;

 

5 PROCES MERENJA EFEKTIVNOSTI

Vrednost za saradnika
• Obračun bruto i neto zarade po svakom saradniku
• Obračun isplaćenih bonusa i premija
• Obračun nematerijalnih i materijalnih nagrada dobijenih za određene zasluge

Vrednost za klijenta
• Prosečno ostvaren rabat na proizvode ili usluge koje kupuje;
• Obračun dodatih vrednosti ostvaren kroz razne stimulacije (dodatni rabati, gratisi, bonusi za ispunjenje plana);
• Obračun dodatih vrednosti kroz logistiku (isporuku);
• Obračun dodatih vrednosti kroz marketing;

Vrednost za akcionare (vlasnike)
• Dinamika ostvarenog profita u odnosu na investicije ROI, ROE, ROA…
• Ostvarenje ukupnog profita po svim segmentima
• Ostvarena vrednost EBITDA

Imate pitanja za nas?

Pošaljite nam poruku putem formulara ili nam pišite na mejl.

15 + 2 =

Zašto da izaberete Omega Consulting Team?

 

godina poslovanja

zadovoljnih klijenata

konsultantskih projekata

održanih treninga