Profitabilnost kupaca i proizvoda

 

Profitabilnost kupaca i proizvoda

Predavači: Milan Mijailović, Ljubomir Jovanović i  Miljan Dimitrijević

U samom pojmu i praćenju profitabilnosti se kriju uzroci brojnih finansijskih problema naših kompanija. Na veliku žalost, kompanije i rukovodstva kompanija se na dnevnom nivou dominantno bave likvidnošću poslovanja i veoma retko obrate pažnju na isplativost onoga što rade. Jedna od bitnih stvari oko kojih se moramo razumeti je da isplativost ne znači isto što i zarada, profit u poslovanju i da ona ima dve strane medalje: i zaradu i brzinu obrta imovine u koju smo investirali.

I već ovde nailazimo na prve probleme:

 • Znamo li koliko zarađujemo na različitim kupcima i proizvodima?
 • Znamo li koliko isti vrede?

Iz ugla zvaničnog računovodstva, ovde nema dileme – ZNAMO!

Iz ugla upravljanja i menadžerskog pristupa, sigurni smo da se većina rukovodilaca ne bi složila sa idejom da je zarada ista ako čekamo na nju godinu dana, 6 meseci, 3 meseca ili 3 dana.

Takođe, da li smo i kako smo raspodelili troškove direktne i indirektne, na naše kupce i proizvode? Da li smo svesni da ne postoji univerzalni način raspoređivanja?

Koje su onda posledice na rezultate koje čitamo i kako da odredimo od kojih proizvoda živimo ili (ne)ćemo živeti i sa kojim kupcima (ne)treba računati na dug rok? Ako radimo sa neisplativim proizvodima i kupcima, kakvi će rezultati ukupnog poslovanja biti? I da li ćemo onda sutra biti likvidni?

Osnovne teme treninga:

 • Od prihoda do profitabilnosti
 • Kako meriti isplativost ulaganja u kupce i proizvode/usluge?
 • 3 aktivnosti u poslovanju – poslovna, finansijska i investiciona – kako ih na najbolji način optimizovati u radu sa klijentima
 • Profitabilnost kupaca i proizvoda kao mera usklađenosti 3 aktivnosti
 • Preduslovi i Alati za utvrđivanje profitabilnosti kupaca i proizvoda/usluga
 • Case study
 • Matrični način merenja rezultata poslovanja
 • Kako pravilno alocirati troškove i investicije u kupce i proizvode/usluge?
 • Alokacija direktnih i indirektnih troškova na njihove nosioce (kupci, proizvodi, usluge, geografska područja)
 • Troškovi marketinga, transporta, magacinskog poslovanja i drugi ključni operativni troškovi – kako raspodeljujemo ove troškove – primeri iz prakse?
 • Case study
 • Profit i profitabilnost
 • Koliko košta investicija u kupce i proizvode/usluge čiju isplativost hoćemo da merimo?
 • Investiciona aktivnost u radu sa kupcima: ulaganje u zalihe i potraživanja
 • Troška zaliha i potraživanja u obračunu profitabilnosti kupaca i proizvoda/uslugama
 • Operativni ciklus gotovine u radu sa kupcima i po prozivodima/uslugama
 • Kako obracunati trošak kapitala i sopstvenog izvora finansiranja prilikom utvrdjivanja profitabilnosti kupaca i proizvoda/usluga
 • Uticaj obrtnog kapitala na profitabinost poslovanja
 • Case study
 • Primeri iz prakse merenja profitabilnosti kupaca i proizvoda/usluga
 • ABC analiza i ABC kalkulator – praktična primena
 • Profitabilnost kao alat za upravljanje – interno i eksterno

 

Trening je namenjen:

 • Top menadžmentu kompanije i rukovodiocima profitnih centara;
 • Rukovodiocima u prodaji na različitim hijerarhijskim nivoima;
 • Key Account menadžerima, brend menadžerima i menadžerima prodaje;
 • Finansijskim direktorima, kontrolorima, planerima, analitičarima;
 • Menadžerima i drugim zaposlenima koji žele da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka;
 • Svima onima koji se bave raspodelom direktnih i indirektnih troškova u kompaniji;
 • Svima onima koji su u prilici da odlučuju o saradnji sa prodajnim partnerima, na osnovu kojih informacija povećati verovatnoću donošenja ispravne odluke;
 • Menadžerima i ostalim zaposlenima koji učestvuju u procesu pripreme poslovnog plana.

 

Koje su koristi od treninga:

Za pojedince:

 • Bolje razumevanje finansijskih rezultata poslovanja prodaje;
 • Priprema za kategorizaciju proizvoda i kupaca;
 • Bolje razumevanje odluka top menadžmenta;
 • Razumevanje sopstvenog dela i vođenja poslova i kako utiču na poslovanje celokupne organizacije;
 • Upoznavanje sa alatima koji omogućavaju poboljšanje sopstvenih i rezultata cele organizacije u radu sa kupcima i proizvodima;
 • Priprema za kvalitetnije učešće u procesu poslovnog planiranja u kompaniji;
 • Unapređenje finansijske pismenosti i priprema za odgovornije funkcije i stvaranje preduslova za napredovanje u hijerarhiji.

 

Za kompaniju:

 • Podizanje nivoa svesti o posledicama poslovnih odluka na finansijske rezultate poslovanja i zdravlje kompanije;
 • Poboljšanje komunikacije i koordinacije između odeljenje razumevanjem terminologije i razumevanjem o čemu se priča na sastancima;
 • Poznavanjem osnova finansija ubrzavaju se procesi donošenja odluka;
 • Povećanje finansijske pismenosti prodajnog odeljenja sa ciljem povećanja efektivnosti i efikasnosti poslovanja;
 • Podizanje nivoa kompetencija menadžera, a odluke postaju kvalitetnije s novim pogledom na poslovanje;
 • Razumevanje potrebe za finansijskim planiranjem u svakom segmentu poslovanja, a posebno u odeljenjima prodaje;
 • Stvaranje preduslova z auvođenje sistema odgovornosti za ostvarene rezultate;
 • Omogućavanje ocenjivanja na osnovu učinka;
 • Priprema za uspostavljanje sistema nagrađivanja.

 

Omega Consulting Team