Izrada opisa poslova

Izrada opisa poslova

„Odgovornost znači nadležnost koju ima – (1) svako, (2) za nešto, (3) pred nekim ili prema nekome i (4) u skladu sa utvrđenim kriterijumima procene” (Otfrid Hofi)

„Ne možete očekivati da imate bilo kakve dobre rezultate u životu bez prethodnog preuzimanja potpune odgovornosti za njihovo stvaranje” (Džim Leonard)

Osnovna namera je strukturiranje opisa poslova potrebnih za određeno radno mesto unutar kompanije, koji bi ujedno trebali biti povezani sa zahtevanim znanjima i kompetencijama potrebnim za obavljanje poslova. Opisi poslova predstavljaju obavezni sastavni deo organizacione strukture, koji treba da obezbedi usaglašavanje nadležnosti (aktivnosti), ovlašćenja i odgovornosti. Posebno je važan i potreban kompanijama koje svoju snagu temelje na znanju i sposobnostima zaposlenih, jer se upoređivanjem znanja i sposobnosti zaposlenih sa poslovima koji su zahtevani na radnom mestu mogu kvalitetno izvršiti eksterna i interna selekcija kadrova, planirati broj radnika, definisati odgovornosti, planirati karijere i napredovanja u poslu i drugo. Opisi poslova predstavljaju i neophodnu osnovu za izradu sistema nagrađivanja i motivacije.

Opis posla odgovara na sledeća pitanja:

  • Šta se radi? – svrha, ključni aktivnosti i zadaci, ključne odgovornosti na radnom mestu, odgovornost prema kojoj nadređenoj poziciji, pokazatelji učinka za procenu i merenje uspešnosti;
  • Gde se radi? – lokacija radnog mesta;
  • Kako se radi? – ulazno/izlazna dokumenta u odnosu na eksterne i interne klijente, sredstva za rad, posebni uslovi rada, metode/postupci rada;

 

Poseban značaj predstavlja proces organizacije i izrade opisa radnih mesta, zbog visokog stepena međusobne povezanosti i uslovljenosti između različitih radnih mesta u okviru iste ili različitih organizacionih celina. Vrednost za kompaniju ne predstavlja sam dokument opisa radnog mesta, već i dobro razumevanje opisa poslova od strane većine zaposlenih, pre svega onih ključnih za donošenje i sprovođenje odluka, a koji se nalaze na različitom poslovima i na različitim organizacionim nivoima u okviru svih poslovnih funkcija jedne kompanije. Dobro organizovan I sproveden proces izrade opisa poslova predstavlja veoma bitan preduslov za efikasnu primenu opisa poslova u okviru kompanije.