Jelena Anđelić je konsultant i predavač sa preko 20 godina iskustva u oblastima marketing komunikacija, internih komunikacija, razvoja kompanijske kulture i brenda poslodavca, upravljanja promenama u lokalnom i globalnom  okruženju.  Obimna iskustva sticala je u internacionalnim korporativnim sistemima kao što su Hewlett-Pakcard, Tetra Pak, Sony Ericsson i Ericsson.

Od 2015. godine radi kao konsultant i predavač u oblasti organizacionog dizajna i kompanijske kulture i pomaže kompanijama da uvedu promene u organizovanje svog poslovanja kroz strukturiranje organizacije, sistematizaciju radnih mesta, stvaranje uslova za prenošenje ovlašćenja i odgovornosti na sva radna mesta, uvođenje strukturirane komunikacije sa zaposlenima, uspostavljanje i osnaživanje kompanijskih vrednosti, kao i kroz razvoj veština komunikacije i rukovođenja, što rezultira u uvođenju pozitivnih promena u način poslovanja.

Konsultantske i trenerske aktivnosti izvodi na Srpskom i Engleskom jeziku. Vlada „Inspire“ alatom za procenu karakteristika zaposlenih. Završila je NLP Practitioner i Master edukaciju, a trenutno je polaznik programa Erickson Coaching International.

Tokom dosadašnje karijere bila je odgovorna za osmišljavanje i realizaciju različitih inicijativa kao što su:

 • Definisanje ključnih vrednosti poslodavca (Employer Value Proposition) i brenda poslodavca (Employer Brand) zasnovano na kvantitativnom i kvalitativnom istraživanju i usklađeno sa strategijom kompanije koja posluje na globalnom nivou u 180 zemalja, sa preko 100,0000 zaposlenih.
 • Kreiranje komunikacione platforme, strategije i akcionog plana za brendiranje poslodavca (Employer Branding).
 • Uvođenje promena u način rada sektora za Ljudske Resurse po pitanju pozicioniranja kompanije kao željenog poslodavca, načina atrakcije, selekcije i uvođenja novih zaposlenih u kompaniju, sa ciljem usklađivanja sa novim brendom poslodavca i dosledne komunikacije  kroz sve komunikacione kanale.
 • Osmišljavanje i implementacija programa koji će postojeće zaposlene podstaći da identifikuju i preporuče nove zaposlene za otvorena radna mesta (Employee Referral Program).
 • Uvođenje novog korporativnog Brenda u kompaniju. Osmišljavanje programa i inicijativa koje imaju za cilj da zaposlenima približe novi brend i njegovu vezu sa poslovnom strategijom, kao i da pomognu da zaposleni prihvate i podrže promene u načinu rada kompanije i njenog brendiranja.
 • Strateško postavljanje internih komunikacija u službi poslovanja, definisanje plana internih komunikacija i osmišljavanje i realizacija različitih inicijativa koje imaju za cilj da podrže motivisanost i angažovanost zaposlenih.
 • Osmišljavanje inicijativa koje imaju za cilj da uspostave, poboljšaju i podrže komunikaciju rukovodilaca sa zaposlenima.
 • Treniranje rukovodilaca za komunikaciju sa zaposlenima i podrška u komunikaciji.
 • Kreiranje vizije, misije i vrednosti kompanije. Definisanje i uvođenje kompanijske kulture.
 • Upravljanje promenama vezanim za kulturu kompanije.

Jelena je posvećena pružanju pomoći kompanijama u kontinuiranom razvoju u oblastima komunikacija, ljudskih resursa, organizacione kulture, razvoju menadžerskih i liderskih veština, uvođenju pozitivnih promena.  Uzimajući u obzir realne izazove koje klijenti imaju koristi svoja znanja i iskustva sa ciljem primene najboljeg i najefikasnijeg rešenja za specifične potrebe svakog pojedinačnog klijenta.

Konsultantske aktivnosti:

 • Poslovna dijagnoza kompanije,
 • Analiza poslovnih procesa u kompaniji,
 • Formiranje organizacione strukture kompanije i optimizacija potrebnih ljudskih resursa,
 • Definisanje politika i procedura poslovanja,
 • Uvođenje sistema odgovornosti,
 • Izrada opisa poslova,
 • Uspostavljanje operativnog i strateškog upravljanja kompanijom,
 • Prevođenje disfunkcionalnih timova u funkcionalne,
 • Definisanje vizije misije i ključnih vrednosti kompanije
 • Uspostavljanje kompanijske kulture i upravljanje promenama,
 • Uvođenje internih komunikacija u funkciji poslovanja,
 • Definisanje ključnih vrednosti poslodavca,
 • Brendiranje poslodavca,
 • Selekcija i regrutacija  kandidata,
 • Vođenje timova i povećanje kompetencija menadžera,
 • Definisanje, postavljanje i uspešno ostvarivanje ciljeva,
 • Uspešna poslovna komunikacija,
 • Pozicioniranje preduzeća ili marke na tržištu.

Edukacija:

 • Vođenje efikasnih sastanaka,
 • Upravljanje vremenom,
 • Veštine delegiranja i davanja feedback-a,
 • Razvoj komunikacionih veština,
 • Asertivna komunikacija,
 • Veštine prezentovanja,
 • Unapređenje veština menadžera,
 • Kako uspešno postavljati i ostvariti ciljeve,
 • Efikasno vođenje timova,
 • Motivacija zaposlenih,
 • Upravljanje promenama,
 • Upravljanje projektima,
 • Razvoj ličnih potencijala korišćenjem NLP tehnika,
 • Primena NLP tehnika u svakodnevnom poslovanju,
 • Unapređenje poslovne komunikacije korišćenjem NLP tehnika,
 • Prepoznavanje potreba kupaca,
 • Tehnike konsultativne prodaje.

Kompanije u kojima je izvodila konsalting i edukacije:

Srbija:

 • Agromarket, Kragujevac;
 • CRH, Popovac;
 • Digitec Galaxus, Beograd
 • Eminent (Legend), Subotica
 • Emisia consulting, Kragujevac;
 • ICL Services and solutions , Beograd;
 • Lukena Auto, Beograd;
 • MS Mobile, Beograd;
 • NIS Gazprom Neft, Novi Sad;
 • Savacoop, Novi Sad;
 • Standard Furniture, Ćuprija;
 • Tiffany Production, Čačak;
 • Trgocentar, (Skroz dobra pekara), Beograd.

BiH:

 • Metalex, Prnjavor;
 • Mladegs pak, Prnjavor;
 • Mtel, Banja Luka.