Omegact

Korporativne finansije

Predavači: Milan Mijailović, Ljubomir Jovanović

Cilj seminara Korporativne finansije

Korporativno upravljanje zahtevima, uspostavljanje i održavanje odgovarajuće ravnoteže odgovornosti između tri ključne grupe igrača u funkcionisanju kompanija: vlasnika, direktora koje vlasnici biraju, i menadžera koje direktori biraju. Uspostavljanje ovakvog sistema odgovornosti zahteva ne samo maksimalnu transparetnost i jasnoću, već i adekvatna sredstva i alate za preduzimanje akcija za dobre ili loše performanse i dobre ili loše odluke. – Mary L. Schapiro, U.S. Securities and Exchange Commission

Kompanije su tu i postoje da bi stvarale i zarađivale novac.

U svojoj osnovi, korporativne finansije se bave načinima kako kompanije pribavljaju, koriste i investiraju novac. One obuhvataju sve odluke koje preduzeće donosi, a koje imaju finansijske implikacije i na najdirektniji način predstavljaju primenu ekonomskih principa na donošenje odluke koje uključuju alokaciju novca u uslovima sve veće nesigurnosti i neizvesnosti.

Drugim rečima, korporativne finansije se brinu o novcu i brinu se o budućnosti – bave se odlukama o novcu ili još tačnije, tokovima novca.

Za donošenje racionalnih finansijskih odluka, moramo razumeti tri glavna, čini se razumna, koncepta:

 • veća vrednost se preferira više u odnosu na manju vrednost
 • što pre se gotovina prikuplja, to je i vrednija
 • i manje rizična imovina i investicije se preferira više u odnosu na rizičnije oblike imovine i investicja.

Razumevanje korporativnih finanasija će vam pružiti indikacije o poslovnim strategijama i stvoriti preduslove da budete bolji menadžer ili investitor razumevanjem odgovora na sledeća pitanja:

 • Kojim aktivnostima se stvara vrednost u kompaniji?
 • Kako uskladiti odluke koje utiču na investicionu, finansijsku i poslovnu aktivnost?
 • Praktična primena finansijske analize u okviru sopstvene industrijske grane.
 • Uporedni pregled i ocena boniteta sa kompanijama u okviru sopstvene industrijske grane.
 • Šta predstavlja dodatnu vrendost za vlasnike kompanije?
 • Kakve su mogućnosti za dugoročno profitabilno poslovanje kompanija?
 • Kako se vrši procena opravdanosti investicionih ulaganja?
 • Zašto je bitna vremenska vrednost novca?
 • Po kojim pravilima funkcionišu finansijska tržišta?

Osnovne teme seminara:

 • Finansijski izveštaji: razumevanje i odgovornost,
 • Uloga finansijskog menadžmenta,
 • Stvaranje vrednosti za akcionare (dugoročna finansijska korist, maksimiziranje tržišne vrednosti, uvećavanje stope povrata na kapital),
 • Godišnji izveštaji o poslovanju,
 • Osnovni finansijski izveštaji korporacija: bilans stanja, bilans uspeha, bilans tokova gotovine,
 • Značaj finansijskih izveštaja,
 • Odnosi sa investitorima – ko su još korisnici finansijskih izveštaja,
 • Metode i tehnike analize finansijskih izveštaja,
 • Horizontalna analiza finansijskih izveštaja,
 • Vertikalna analiza finansijskih izveštaja,
 • Racio analiza finansijskih izveštaja,
 • Best practice; analiza finansijskih izveštaja,
 • Benchmarking,
 • Basel II standard,
 • Du-Pont shema rentabilnosti,
 • Ekonomska dobit (EVA),
 • Trošak kapitala (WACC),
 • Operativni leverage i analiza osetljivosti (Cost Volume Profit analiza),
 • Finansijski leverage i struktura kapitala (izvora finansiranja),
 • Vremenska vrednost novca,
 • Metode ocene investicija: NSV, IRR, ARR, DCF,
 • Finansijsko planiranje,
 • Working Capital menadžment,
 • Operativni ciklus gotovine (Cash Conversion Cycle),
 • Mogućnosti eksternog i internog finansiranja rasta korporacija,
 • Tržište kapitala – značaj i uloga finansijskih tržišta; karakteristike tržišta; kapitala i vrste hartija od vrednosti sa posebnim osvrtom na akcije i obveznice (vrste, njihove karakeristike, prednosti i rizici koje sa sobom nose),
 • Vrednovanje akcija i hartija od vrednosti, osnovni racio pokazatelji (EPS, P/E, P/B, P/S, ROA, ROE , EBIT, EBITDA…),
 • Reputacija i bonitet kompanija,
 • Konsolidovani bilansi kompanija.

Kome je seminar namenjen:

 • top menadžerima, naročito nefinansijskim menadžerima koji treba da razumeju ocenu uspešnosti poslovanja kompanija;
 • svima onima koji žele da razumeju kako upravljačke odluke utiču na finansijsku poziciju kompanije;
 • menadžerima koji žele da se upoznaju kako se radi procena boniteta kompanija i ocena uspešnosti poslovanja;
 • menadžerima koji učestvuju u donošenju investicionih odluka.

Koje su koristi od seminara:

Za pojedince
 • sticanje praktičnih znanja i veština radom na realnim primerima u okviru industrijske grane
 • osposobljavanje za analizu finansijskih rezultata i ocene stanja svoje ili neke druge kompanije ili dela kompanije
 • koje procene treba uvažiti i na koje treba obratiti pažnju prilikom analiziranja finansijskih izveštaja
 • razumevanje različitih aspekata gledanja prilikom analize finansijskih izveštaja – šta je interesantno menadžerima, vlasnicima, poveriocima?
 • bolje razumevanje efekata investicionih ulaganja i kako isti utiču na vrednost kompanije
 • upoznavanje sa metodama vrednovanja investicionih ulaganja i njihovim uticajem na buduće poslovanje kompanije
 • upoznavanje sa načinom funkcionisanja finansijskog tržišta
 • bolje razumevanje odluka top menadžmenta
 • priprema za odgovornije funkcije i stvaranje preduslova za napredovanje u hijerarhiji
Za kompaniju
 • povezivanje i razumevanje odeljenja finansija koje pravi izveštaje sa onima koji ih čitaju
 • bolje razumevanje poslova finansija i kontrolinga
 • promovisanje značaja poslovnog planiranja
 • minimiziranje rizika koji se preuzima relizacijom investicionih ulaganja
 • upoznavanje sa metodama vrednovanja investicionih projekata i na osnovu toga uvođenje načina predlaganja budućih investicionih ulaganja
 • stvaranje preduslova za uspostavljanje sistema ključnih indikatora uspešnosti
 • podizanje nivoa kompetencija među ljudima kojima su neophodne informacije o finansijskom položaju kompanija
 • „filter“ za menadžere o načinu razumevanja i šta misle o potrebama za ovakvim znanjem
 • podizanje nivoa kompetencija menadžera, a odluke postaju kvalitetnije s novim pogledom na poslovanje
 • stvaranje preduslova za uvođenje sistema odgovornosti za ostvarene rezultate
 • povećanje finansijske pismenosti u kompaniji kao preduslova za kvalitetnije donošenje odluka

REFERENCE