Omegact

Porez na dobit pravnih lica i odložena poreska sredstva i obaveze

Porez na dobit pravnih lica predstavlja oblik direktnog oporezivanja privrednih društava kojim se direktno zahvata deo dobiti privrednih društava.

Kako bi se na pravilan način sastavila poreska prijava za porez na dobit pravnih lica kao i set pratećih obrazaca, potrebno je poznavati odredbe srpskog Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Ovaj zakon takođe daje mogućnosti korišćenja poreskih podsticaja kojima se može umanjiti efektivno poresko opterećenje.

S obzirom da je rok za predaju finansijskih izveštaja za pravna lica za statističke potrebe 31. mart 2015. godine, do ovog datuma je potrebno takođe znati koliko iznosi i poreska obaveza po osnovu poreza na dobit kako bi finansijski izveštaji bili potpuni.

Pored troška tekućeg poreza, određene razlike u poreskom i računovodstvenom tretmanu imovine i obaveza dovode do odloženih porekih efekata koje je potrebno prepoznati u finansijskim izveštajima tekuće godine.

Cilj seminara Porez na dobit pravnih lica i odložena poreska sredstva i obaveze

Cilj seminara je osposobljavanje polaznika da samostalno pripreme poresku prijavu i poreski bilans i time pravilno obračunaju poresku obavezu za porez na dobit za 2014. godinu. Takođe, polaznici će ovladati osnovama obračuna odloženih poreskih sredstava i obaveza.

Osnovne teme seminara

 • poreski obveznici i poresko rezidenstvo,
 • stalna poslovna jedinica nerezidentnog poreskog obveznika,
 • priznavanje rashoda i oporezivanje prihoda za svrhe utvrđivanja poreske osnovice,
 • oporezivanje kapitalnih dobitaka i prenos kapitalnih gubitaka,
 • utvrđivanje iznosa amortizacije osnovnih sredstava priznate za poreske svrhe,
 • priznavanje rashoda kamata po osnovu zajmova od povezanih lica,
 • priznavanje rashoda za reklamu, propagandu i reprezentaciju kao i izdataka u oblasti kulture, sporta, verske i naučne svrhe sa poreskog aspekta,
 • osvrt na transferne cene i odložene poreske obaveze i sredstva,
 • porez po odbitku i međunarodno dvostruko oporezivanje,
 • mogućnosti korišćenja poreskih podsticaja i umanjenje poreske obaveze,
 • identifikacija glavnih činilaca koji utiču na poresku osnovicu i poresku obavezu,
 • upravljanje i minimizacija efektivne poreske stope,
 • praktičan primer i test obračuna poreza na dobit za polaznike,
 • šta su odložena poreska sredstva i obaveze?
 • Računovodstvena i poreska vrednost sredstava i obaveza
 • Privremene i stalne razlike između računovodstvene i poreske vrednosti sredstava i obaveza
 • Pregled tipova imovine i obaveza koji imaju uticaja na odložena poreska sredstva i obaveze
 • Praktičan primer obračuna odloženih poreskih sredstava i obaveza
 • Knjiženje i evidencije u vezi sa obračunom odloženih poreskih sredstava i obaveza

Kome je seminar namenjen

 • rukovodiocima i članovima odeljenja računovodstva, finansija i planiranja;
 • rukovodiocima poreskog odeljenja privrednih društava;
 • direktorima odeljenja finansija;
 • direktorima i top menadžmentu;
 • članovima organa upravljanja;
 • vlasnicima malih i srednjih preduzeća;
 • svima onima koji žele da unaprede sopstvena znanja iz ove oblasti poslovanja, a koja značajno utiče na efikasnost u poslovanju preduzeća.

Koje su koristi od seminara

Za pojedince
 • ovladavanje veštinama obračuna poreza na dobit i odloženih poreskih obaveza i sredstava;
 • upoznavanje sa mogućnostima korišćenja poreskih podsticaja;
 • spremanje za odgovaranje na zahteve poreskih vlasti u vezi sa porezom na dobit;
 • unapređenje znanja iz oblasti poreza na dobit;
 • mogućnost direktne diskusije sa predavačem i ostalim polaznicima u vezi sa svim otvorenim pitanjima.
Za kompanije
 • pravilno sastavljanje poreske prijave za porez na dobit pravnih lica;
 • pravilan obračun odloženih poreskih sredstava i obaveza;
 • eliminisanje rizika od materijalnih grešaka pri obračunu poreza na dobit;
 • efikasno poresko planiranje i optimizacija izvora finansiranja sa poreskog aspekta;
 • minimiziranje efektivne poreske stope pomoću korišćenja poreskih pogodnosti;
 • identifikacija i pravilno upravljanje glavnim činiocima koji utiču na efektivno poresko opterećenje kompanije.

REFERENCE