Omegact

Procena vrednosti investicionog projekta

Razmena izvesnog i sigurnog za niz nada u budućnosti!

Procena vrednosti investicionog projekta predstavlja ocenu opravdanosti pojedinačnih investicionih aktivnosti u cilju kvalitetnijeg donošenja odluka o (ne)ulasku u potencijalnu investiciju. Osnovne karakteristike kapitalnog investiranja su da takva ulaganja ne donose koristi odmah, već nakon određenog vremenskog perioda, da investiciona ulaganja nose sa sobom visok stepen rizika i da buduće koristi moraju biti veće od inicijalnog ulaganja kako bi se nadomestio preuzeti rizik zato što:

  • novčani tokovi u budućnosti imaju manju vrednost od današnjih i
  • budući novčani tokovi su neizvesni.
Zašto procena vrednosti investicionih projekata: 

Da li su koristi u budućnosti dovoljne i premašuju početnu investiciju? Donošenje investicione odluke predstavlja jednu od najznačajnijih faza u procesu investiranja, jer svaka investiciona odluka prouzrokuje dugoročne posledice, bilo pozitivne ili negativne, po kompaniju. Osim toga, ona predstavlja ne samo mogućnost, već i osnovu za dugoročni plan razvoja firme, načina rada, vrši se izbor tehnike i tehnologije i dr. Svaka investicija nosi sa sobom određeni rizik, a stepen rizičnosti po kompaniju zavisi i od toga koliko je detaljno i dobro urađena pripremna dokumentacija i da li su na vreme predviđeni i obezbeđeni mogući rizični scenariji.

Iz navedenih razloga, proces kapitalnog budžetiranja i procene treba da rezultira sledećim odlukama:
  • koji investicioni projekti će biti prihvaćeni;
  • determinisanje kapitalnih rashoda kako sa stanovišta njihove ukupne visine tako i sa stanovišta njihovog vremenskog rasporeda;
  • kako bi predloženi projekti bili finansirani, odnosno da li oni mogu da budu finansirani iz sopstvenih izvora ili je potrebno finansiranje iz eksternih izvora.
Primenom različitih savremenih metoda procene vrednosti investicionih projekata, Omega Consulting Team će:
  • izvršiti procenu vrednosti jednog ili klasifikaciju više ponuđenih investicionih projekata;
  • utvrditi potrebne kapitalne rashode i izvršiti njihovo vremensko razgraničenje;
  • klasifikovati projekate i time pomoći donosiocima odluka u proceni novčanih tokova ponuđenih projekata;
  • prezentovati zainteresovanim investitorima i učestvovati u pregovorima sa njima;
  • izvršiti konačnu procenu da li kompanija treba ili ne treba da investira što zahteva analizu da li ponuđeni projekat stvara dodatnu vrednost za kompaniju ili ne.

Željeni i/ili prihvatljiv ishod je takav da kompanija treba da investira u određeni projekat, a da zauzvrat dobije više u odnosu na uloženo nakon određenog vremenskog perioda. Problem nastaje u načinu vrednovanja uloženog ili koristi koje se očekuju u budućim periodima.

REFERENCE