Omegact

finansijsko-planiranje-budžetiranje-finansije-u-praksi-oct

Finansijsko planiranje i budžetiranje – zašto je potrebna ravnoteža?

Potpuno je sigurno da će se poslovanje odvijati što uspešnije ukoliko postoji efikasno upravljanje finansijama, finansijska kontrola i finansijsko planiranje. Finansijski izveštaji su korisni za donošenje odluka u organizaciji. Na osnovu njih mogu da se urade procene i prognoze upotrebe finansija, koje su važne, ali budžet je ono što predstavlja stanje u realnom vremenu.

Zbog toga je od suštinskog značaja za svaku organizaciju da pažljivo upravlja budžetom i ali i da planira finansije na kratak, srednji i duži rok. Kombinacija planiranja sa stvarnim sredstvima pruža najpouzdanije podatke o celokupnom zdravlju i efikasnosti vašeg poslovanja. Na osnovu njih mogu da se predvide prilike na tržištu, ostvare rezultati, postignu ciljevi, ali i prihvati rizik.

Šta im je zajedničko, gde su ključne razlike i zbog čega mora da postoji idealna korelacija između planiranja i upravljanja finansijama?

Finansijsko planiranje

Finansijsko planiranje ima za cilj da analizira prošle, sadašnje i buduće finansijske podatke kako bi pomoglo u donošenju strateških odluka. Ti podaci se odnose na nabavku, proizvodnju prodaju i razvoj, za koje se i radi planiranje.  Modeli prognoziranja mogu da uključuju predviđanje prodaje, tokova gotovine, budžeta i prihoda.

Dobra procena i planiranje trebaju da daju uvuid u:

  • Prethodne rezultate u odnosu na budući scenario;
  • Buduću vremenska linija—u kom periodu se očekuje realizacija finansijskih tokova;
  • Procenu tržišnih/industrijskih rizika;
  • Najbolji i najgori scenario koji se odnose na prihode, troškove i ishode poslovanja.

Zašto je finansijsko planiranje važno?

Redovno i precizno finansijsko planiranje može pomoći vašoj organizaciji na nekoliko načina. Prognoziranja pomažu da se analiziraju budući troškovi i trendovi prihoda koji mogu uticati na poslovanje, kratkoročno i dugoročno. Preduzeće može da koristi prognoze kao alat za planiranje, pripremu za promene na tržištu i prilagođavanje neizvesnim okolnostima.

Suština je da vam pomaže da efikasnije predvidite rizike i prilagodite im se u skladu sa tim. Finansijski planovi vam omogućavaju da izvršite prilagođavanja upotrebe finansija po potrebi. Mogu da budu kratkoročni, srednjoročni ili dugoročni. Procena je nešto što se radi i na kraći rok. Može da bude mešečna ili kvartalna, i bitna je za specifične industrije i lance snabdevanja.

Budžetiranje

Budžetiranje podrazumeva planiranje prihoda i rashoda kompanije za određeni vremenski period, uglavnom kvartalno ili godišnje. U to spada i analiza raspoloživih novčanih tokova, određivanje operativnih troškova i finansiranja novih inicijativa. Raspodela resursa i sredstava iz budžeta se vrši u skladu sa njima.

Budžet pruža važne metrike merenja koje se mogu koristiti za procenu potrošnje i finansijskog napretka. Dobro napravljen budžet treba da uključuje:

  • Predviđene i planirane prihode, uključujući vrste i kada se očekivaju;
  • Fiksne troškove, kao što su zarade, renta, komunalije, porezi na imovinu i drugo;
  • Varijabilne troškove, kao što su provizije, putni troškovi, troškovi održavanja i drugo.

Zašto je budžetiranje važno?

Realan, dobro konstruisan budžet omogućava vašem preduzeću da dosledno prati gde se nalazi finansijski. Ovaj uvid predstavlja postojeće operativne troškove, kao i resurse koji su na raspolaganju za alociranje inicijativama za rast. Budžet može da diktira koji će biti tempo vašeg razvoja, bilo da je u pitanju rast tima, razvoj proizvoda ili izlazak na tržište.

Budžetiranje je posebno važno za mala i srednja preduzeća. Preduzeća iz ove kategorije često posluju sa manjim budžetima ili finansiranjem duga. Loše vođen budžet može imati vrlo negativan efekat na njih, zbog čega je važno da se veoma dobro poznaju finansije. Dok je u slučaju planiranja to znanje više teorijsko, u ovom slučaju su to finansije u praksi.

Kako dovesti finansijsko planiranje i budžetiranje u ravnotežu?

Za maksimalnu finansijsku efikasnost bitno je da planiranje i budžet budu u korelaciji. Budžet postavlja početni cilj, dok planiranje analizira održivost i napredak ka cilju. Budžet je najčešće statičan, jer se planira jednom za određeni vremenski period. Planiranje je podložno izmenama, i poželjno je da se redovno ažurira.

Budžet služi kao putokaz za vaše poslovanje, naglašava ključne finansijske kontrolne tačke kako vaše poslovanje napreduje. Finansijski plan, bez obzira na to da li je on godišnji, bilans stanja ili bilans uspeha, se može koristiti kao pomoć u izradi budžeta. U idealnim okolnostima se oslanjaju jedno na drugo kako bi vam pomogli da postignete operativne ciljeve.

Ukoliko samostalno radite finansijsko planiranje i upravljanje budžetom, a imate manji tim kome specijalnost nisu finansije, edukacija iz ove oblasti je adekvatno rešenje. Međutim, ako sumnjate u efikasnost budžeta i ili planova koje primenjujete, onda je angažovanje konsultanta u oblasti kontrolinga i finansija mudar izbor.

Naš cilj je pružiti sveobuhvatan i praktičan pristup edukaciji i razvoju, osnažujući menadžere i lidere da postignu izvrsnost u vođenju timova i ostvare uspešne rezultate na radnom mestu. Pišite nam!

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO