Omegact

INTERNA REVIZIJA

INTERNA REVIZIJA

Rast obima poslovanja prirodno dovodi do manjeg stepena kontrole što omogućava zaposlenima i poslovnim partnerima da se ponašaju suprotno najboljem interesu kompanije. Problem identifikacije zloupotreba, pronevera, prekomernog trošenja i rasipanja sredstava kao i kvantifikacija gubitka koji tom prilikom nastaju, postaje tema kojom svaka kompanija treba, pre ili kasnije, da se bavi. Ukoliko se na vreme ne pristupi uspostavljanju sistema kontrole, sasvim sigurno ćete se naći u poziciji da rešavate posledice nelojalnog ponašanja zaposlenih i poslovnih partnera.

Angažovanje lica van kompanije na sprovođenju redovnih provera destimuliše nelojalno ponašanje koje uzrokuje gubitke kompaniji

Nelojalno ponašanje zaposlenih
 • Korišćenje poslovnih sredstava za lične potrebe (gorivo, službeni automobil, službene kartice, troškovi reprezentacije, pokloni, fiktivne nabavke, nabavke koje nisu u skladu sa potrebama kompanije, odlivi novčanih sredstava sa blagajne i tekućih računa)
 • Fikivna prodaja i prodaja protivna uslovima definisanom prodajnom politikom, kao i saradnja sa fiktivnim i poslovnim partnerima sa lošim bonitetom zarad ostvarivanja targeta, bonusa i koristi ličnih poznanstva komercijalista
Nelojalno fakturisanje
 • Fakturisanje većeg obima
 • Fakturisanje po cenama većim od tržišne

INTERNA REVIZIJA

Materijalna i vrednosna tačnost bilansnih pozicija

Iskazivanje tačnog stanja imovine i obaveza preduslov je kvalitetne finansijske i bilo koje druge analize poslovanja. Svako precenjeno i/ili podcenjeno iskazivanje stanja imovine i obaveza, bilo vrednosno bilo količinski, dovodi do iskrivljene slike o poslovanju kompanije i netačne informacije o isplativosti biznisa u celini ili nekog pojedinačnog segmenta (proizvod, klijent, geografsko područje, prodajni objekat, kanal prodaje…).

Zato pored onih aktivnosti kojima se kompanije bave, poput obezvređenja, otpisa i rashodovanja, usaglašenja sa komitentima, formiranja rezervisanja i drugih svaka kompanija treba da se bavi i:

Vrednošću imovine i obaveza i visinom rezultata
 • Uspostavljanje adekvatnog vremenskog razgraničenja prihoda i rashoda na odgovarajuće obračunske periode
 • Obračunavanje troškova zarobljenog novca: kreditiranje kupaca koji plaćaju na odloženo kao i mrtve, nekuretne i sporoobrtne zalihe na lageru
 • Izbor adekvatnih računovodstvenih alternativa sa procenom uticaja na visinu rezultata: amortizacioni metod i procena preostale vrednosti, metod vođenja zaliha
 • Izbor metodologije obračuna cene koštanja sopstvene proizvodnje i uticaja na finansijske izveštaje i ostvareni poslovni rezultat
Materijalnom tačnošću
 • Kontrola rukovanja imovinom kompanije
 • Definisanje odgovorne osobe
 • Sprovođenje redovnog i vanrednih popisa
Tačnošću evidencija
 • Sprovođenje adekvatne likvidature materijalno-finansijske dokumentacije po mestima i nosiocima troška
 • Adekvatno vođenje evidencije naplate potraživanja i plaćanja obaveza
 • Adekvatno vođenje robnog i materijalnog knjigovodstva
 • Adekvatno vođenje evidencije ulazne i izlazne dokumentacije

Politike, procedure, procesi i tok dokumentacije

Svaka kompanija propisuje pravila čija primena u praksi treba da spreči pojavu neefikasnosti u poslovanju. Omega Consulting Team, uzimajući u obzir specifičnosti jedne kompanije pronalazi optimalna rešenja i obezbeđuje njihovu primenu od strane zaposlenih u praksi kroz:

Sistem internih kontrola i kretanje dokumentacije kroz preduzeće
 • Uvođenje sistema internih kontrola
 • Definisanje ovlašćenja i odgovornosti zaposlenih
 • Lociranje propusta u evidencijama i davanje predloga za poboljšanje
 • Definisanje i revizija politika prodaje, nabavke, proizvodnje, kategorizacije kupaca, rabata, popusta, poklona i drugih činjenja kupcima, povrata robe, internih ekonomskih odnosa
 • Kontrola poštovanja uspostavljenih politika od strane zaposlenih
 • Definisanje ključnih procesa i procedura
 • Revizija postojećih procedura
 • Kontrola poštovanja uspostavljenih procesa od strane zaposlenih

Imate pitanja za nas?

Pošaljite nam poruku putem formulara ili nam pišite na mejl.

  Zašto da izaberete Omega Consulting Team?

  Godina poslovanja
  0
  Zadovoljna klijenta
  0
  Konsultantska projekta
  0
  Održana treninga
  0

  REFERENCE