Omegact

Usluga Outsource CFO

 • Da li Vam finansije kompanije izmiču kontroli?
 • Da li imate finansijskog direktora i kontrolera i koje poslove oni obavljaju?
 • Da li ste ostali bez finansijskog direktora ili kontrolera i neophodna Vam je pomoć dok ne pronađete i ne zaposlite zamenu?
 • Da li je Vašem odeljenju računovodstva neophodno previše vremena da kreiraraju precizne finansijske izveštaje?
 • Da li imate problema prilikom  pretvaranja profita vlasnika u gotovinu?
 • Da li Vas frustrira što proces fakturisanja usporava naplatu i produžava period bez gotovine?
 • Kako predvideti i uočiti iznenadne promene u ekonomskim uslovima poslovanja i prilagoditi im se?
 • Kako obračunavate cene koštanja proizvoda ili usluga? Koliko su iste realne i koliko utiču na ispravnost finansijskih izveštaja?
 • Kako povećavati vrednost vaše kompanije?
 • Kako povećavati vrednost vaše kompanije?
 • Šta je bitno u pregovorima sa bankama i po kojim kriterijumima nas ocenjuju?
 • Šta je bitno u pregovorima sa bankama i po kojim kriterijumima nas ocenjuju?
 • Može li se smanjiiti uticaj finansisjkih rashoda na naš profit?
 • Da li se može upravljati i smanjiti negativan efekat kursnih razlika?
 • Da li Vam je potrebna asistencija u pripremi za reviziju finansijskih izveštaja?
 • Da li su Vam neophodni nov računovdstveni sistem i unapređenje procesa u odeljenju finansija?
 • Da li planirate kupovinu ili spajanje sa drugim kompanijama?
 • Nameravate li da prodate sopstveni biznis u celosti ili delimično?
 • Želite li se udružiti sa investitorima ili starteškim partneriom?

Ukoliko ste u prethodnim pitanjima prepoznali neki od Vaših aktuelnih problema, Omega Outsource CFO je proveren način da iste rešite, u celosti ili delimično.

Ko se bavi ovim poslovima u vašoj kompaniji: šta treba da pruži finansijski direktor vlasnicima i direktorima u svom poslovanju?

 • Izrada godišnjih, mesečnih i nedeljnih finansijskih planova (proračuna) i izveštaja na nivou poslovnog delovanja kompanije
 • Analiza i praćenje realizacije finansijskih planova kompanije
 • Savetovanje poslovodstva u vezi sa upravljanjem finansijskim sredstvima i upravljanjem planiranim resursima
 • Učestvovanje u izradi biznis plana
 • Savetovanje o ekonomskim, finansijskim i drugim relevantnim kretanjima u oblasti poslovanja
 • Priprema finansijskog budžeta, izrada predviđanja i procene poslovanja (eng. forecast) u narednom periodu
 • Praćenje izrade finansijskih budžeta
 • Upravljanje novčanim tokovima kompanije (eng. cash flow)
 • Pregovaranje sa bankama i drugim finansijskim institucijama radi obezbeđenja sredstava za poslovanje kompanije (kreditni aranžmani, bankarske garancije, akreditivi…)
 • Učestvovanje u izradi završnog računa u saradnji sa Rukovodiocem računovodstva
 • Upravljanje procesima i zaposlenima u Službi finansija

Uključuje saradnju u sledećim područjima:

 • podrška vlasnicima i menadžmentu prilikom donošenja odluka iz finansijske perspektive
 • organizaciono-finansijsko restrukturiranje
 • uvođenje finansijske analize u proces donošenja odluka
 • postavljanje ili unapređenje finansijskog izveštavanja
 • izrada biznis planova
 • upravljanje likvidnošću
 • unapređenje profitabilnosti poslovanja
 • strateško planiranje
 • povećanje vrednosti kompanije
 • planiranje izlazne strategije iz postojećeg poslovanja ili ulazne startegije za nove projekte
 • kontrola ispravnosti računovodstvenog evidentiranja poslovanja

Usluga Outsource CFO pruža usluge preduzećima koje prepoznaju potrebu uključivanja iskusnih i u praksi proverenih finansijski stručnih osoba u upravljanje kompanijama iz finansijske perspektive. Takođe, ova funkcija nudi različite vrste usluga koje će omogućiti Vašim firmama da porastu ili prevaziđu finansijske izazove u fazama rasta i razvoja.

Usluga Outsource CFO uključuje:

 • finansijska analiza poslovanja kompanije  –  procena boniteta i postojećeg finansijskog stanja kompanije i ocena potencijala za dalji razvoj poslovanja
 • uvođenje ili unapređenje funkcije finansijkog kontrolinga u kompaniju
 • kreiranje, priprema i analiza „menadžerskih“ ili „upravljačkih“ finansijskih izveštaja (mesečni, kvartalni i godišnji)
 • Cash flow menadžement i Cash flow projekcije
 • priprema i nadzor budžeta i procesa budžetiranja, uključujući poređenje ostvarenih rezultata sa planiranim
 • izrada biznis planova za različite potrebe (interne i eksterne)
 • pretvaranje profita u gotovinu prema potrebama vlasnika i kompanije
 • učešće u pregovorima sa bankama i razumevanje po kojim kriterijumima nas ocenjuju banke
 • smanjivanje uticaja finansijskih rashoda (naknade za platni promet i održavanje računa, kursne razlike i dr.) na profit
 • utvrđivanje vrednosti kompanije i stvaranje preduslova za povećanje
 • procena vrednosti investicionih ulaganja
 • unapređenje računovodstvenih politika i procedura
 • izrada politike internih ekonomskih odnosa
 • obračun transfernih cena – cena koštanja proizvoda ili usluga u okviru sistema
 • učešće u projektima uvođenja ili razvijanja poslovnih informacionih sistema
 • usklađivanje finansijsko-računovodstvenog evidentiranja i izveštavanja nakon akvizicija, kupoprodaja, spajanja, pripajanja i drugih statusnih promena
 • edukacija zaposlenih u odeljenju računovodstva i finansija
 • edukacija zaposlenih u ostalim poslovnim funkcijama u cilju razumevanja finansijskih posledica njihovog rada
 • dijagnoza stanja i unapređenje rada finansijske funkcije
 • učešće u selekciji kandidata za poslove finansija i kontrolinga
 • saradnja u vezi sa specijalnim zahtevima iz oblasti finansija i kontrolinga

REFERENCE