Omegact

Put do saglasnosti – pobednička komunikacija

Danas živimo u izobilju velikog tehnološkog napretka, upotrebe savremene opreme za komunikaciju (mobilni telefoni, računari, društvene mreže, internet itd.) koja se sve više razvija i olakšava rad i život.
Ipak i pored ovako vidljivog napretka u kompanijama postoji česta pojava nerazumevanja medju osobama koje zajedno rade kao i sa osoboma koji su eksterni klijenti. Sve više vremena se izdvaja na objašnjavanje postupaka i stvari koje su se desile a ne mogu se (u značajnoj meri) promeniti. Kao rezultat ovakve komunikacije u kompanijama i privatnim životima primetno je enormno povećanje stresa, brige i nezadovoljstva koje nas prati kao senka. Kako možemo to promeniti?

Cilj seminara Put do saglasnosti – pobednička komunikacija

Svrha ovog treninga je da se osećate lakše i zadovoljnije u okruženju u kome radite. Da jasno i razumljivo ističete i objašnjavate svoj položaj, namere i postupke tako da vas razumeju, kao i da vi dobro razumete ostale učesnike u poslu i komunikaciji.
Trening obiluje praktičnim vežbama koje ćete od prvog dana moći da koristite u praksi za unapredjenje komunikacije i efikasnosti u vašem okruženju što će dovesti do poboljšanih rezultata!

 • Savladati veštinu efikasne komunikacije 100% upotrebljive u praksi
 • Skraćenje vremena za komunikaciju sa povećanjem produktivnosti osoba i timova
 • Unaprediti razumevanje medju internim i eksternim klijentima
 • Naučiti stvaranje pobedničkih pozicija za sve učesnike
 • Brzo rešavanja problema i postizanja rezultata
 • Povećanje efikasnosti i kvaliteta rada
 • Izuzetno poboljšanje timskog rada
 • Podizanje nivoa poverenja izmedju osoba koje komuniciraju povećana brzina rešavanja zadataka
 • Stvaranje organizacione klime podrške, poverenja i zajedničkog duha
 • Naučiti kako efikasno voditi sastanke

Osnovne teme seminara: Put do saglasnosti – pobednička komunikacija

 •     Priprema za razgovore unutar kompanije i razgovore sa eksternim klijentima
 •     Pitanja za odredjivanja cilja u razgovoru
 •     Postavljanje preciznih pitanja
 •     Precizne instrukcije manje rekonstrukcije
 •     Šta raditi u složenim i napornim pregovorima?
 •     Kako prekinuti automatsku komunikaciju?
 •     5 Zašto? Kako proveriti (lične) motive
 •     Kojim rečima motivišete kolege i ostvarujete cilj
 •     Kojim rečima demotivišete i udaljavate se od cilja
 •     Objašnjenje pojmova, motiv, motivacija, namera
 •     Razjašnjenje namere u razgovoru – pokretač koji gradi poverenje
 •     Win/Win poslovni odnos – definisanje očekivanja
 •     Stvaranje kredibiliteta kod drugih = povećanje poverenja i poboljšanje komunikacije
 •     Aktivno slušanje
 •     Precizan Feedback
 •     Delegiranje – jasno i sa svrhom
 •     Unapredjene vodjenja sastanaka
 •     4 strane jedne poruke (šta govorim a šta sve mogu da čuju osobe kojima se obraćam)
 •     Pitanja za razjašnjavanje nesporazuma
 •     Vrednosti kompanije i pojedinaca – osnova za dobru komunikaciju

Kome je seminar Put do saglasnosti – pobednička komunikacija namenjen:

 • top menadžmentu i vlasnicima kompanija
 • svim menadžerima koji su u prilici da komuniciraju sa klijentima
 • svim zaposlenima čiji posao zavisi od kvalitetne i pravovremene razmene informacija sa klijentima, dobavljačima ili ostalim kolegama
 • menadžerima prodaje i drugim zaposlenima koji žele da unaprede već stečena znanja i iskustvo sa onim što su trendovi u današnjim uslovima poslovanja
 • zaposlenima koji posredno ili neposredno učestvuju u procesu prodaje i stupaju u komunikaciju sa klijentima po bilo kojoj osnovi (službe kontakta sa klijentima, call centri, službe reklamacija, servis itd.)
 • projekt menadžerima ili menadžerima koji vode timove
 • osobama koje često komuniciraju sa internim i eksternim klijetnima

Koje su koristi od seminara:

Za pojedince
 • sticanje novih menadžerskih znanja i tehnika rada
 • naučiti kako da se jasno i odredjeno izražavate
 • shvatiti kakvi su tipovi ličnosti i kako sa kojim komunicirati
 • lako razumevanje šta drugi traže od mene
 • znanje kako precizno komunicirati i postavljati pitanja
 • kako da me ostale kolege razumeju i rado saradjuju sa mnom
 • znati kako pokazati drugima da ih zaista slušamo
 • prepoznavanje prioriteta u komunikaciji
 • unapređenje ličnih kompetencija koje su neophodne za izvršavanje menadžerskih pozicija
Za kompaniju
 • napredak u komunikaciji u okviru timova koja olakšava rad i povećava efikasnost
 • povećanje poverenja i brzine obavljana zadataka
 • konkretizacija zadataka i njihovo razumevanje rastu
 • lakše definisanje i postizanje ciljeva boljom komunikacijom
 • stvaranje organizacione klime zajedništva i podrške kolegama
 • povećana brzina postizanja ciljeva i rešavanja zadataka
 • lakše odredjivanje prioriteta u timovima
 • podizanje nivoa kompetencija menadžera, a odluke postaju kvalitetnije s novim pogledom na poslovanje
 • povećanje menadžerske pismenosti u kompaniji kao preduslova za kvalitetnije donošenje odluka
 • stvaranje boljih preduslova za sprovođenje starteških odluka
 • smanjenje neproduktivnih procesa rada usled loše komunkacije
 • unapređenje dobre organizacione klime
 • poboljšanje produktivnosti poslovanja usled bolje razmene informacija sa internim i eksternim klijentima

REFERENCE