Omegact

Šesta generacija polaznika završila ONLINE “Finansije u praksi – Osnovni nivo”

Poslednji modul online programa „Finansije u praksi – Osnovne finansije“ održan je 07. i 08. maja, a vodili su ga predavači i eksperti iz oblasti računovodstvo i finansije, sa preko 20 godina iskustva u velikim poslovnim sistemima: Milan MijailovićLjubomir Jovanović i Srđan Sladoje.

Ovaj trening smo započeli sa analizom zadataka koje su učesnici uradili kod kuće, i obrazložili tipične greške koje se javljaju pri obračunu kamata i preraspodeli zavisnih troškova nabavke, uz primenu različitih metoda.

Kroz klasifikaciju rashoda na fiksne i varijabilne, i obračun praga rentabilnosti tj. CVP analizu učesnici su na bazi primera i zadataka pripremali odgovore na čuveno pitanje koliko moraš da prodaš sa datim troškovima da bi bio na nuli?“.

Zatim smo nastavili sa rekapitulacijom bilansa stanja i bilansa uspeha, i vežbama koje su bile vezane za to šta pripada jednom a šta drugom izveštaju i kojim redosledom ih treba slagati. Istraživanjem odnosa i veza koje postoje između pozicija bilansa stanja, bilansa uspeha i izveštaja o tokovima gotovine polaznici su naučili kako da na ispravan način ocene finansijski položaj, uspešnost i likvidnost poslovanja. Analizirali su izveštaje o novčanim tokovima (Cash flow) sa naglaskom na tri ključne aktivnosti: poslovna, investiciona i finansijska; i upoznali se sa dva načina sastavljanja ovih izveštaja: direktnom i indirektnom metodom.

Šesta generacija polaznika je naučila i koje sve vrste instrumenata mogu da se koriste u analizi finansijskih izveštaja: horizontalna analiza, vertikalna analiza, analiza osnovnih finansijskih indikatora (pokazatelja), analiza pomoću neto obrtnog fonda i analiza leverage-a.

Na kraju, podsećamo vas da sledeći nivo specijalističkog programa „Finansije u praksi“ počinje 28. maja pod nazivom „Menadžerski izveštaji“, i da je namenjen temama kako meriti performanse i pratiti isplativost rezultata kako cele kompanije, tako i poslovnih jedinica.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO