Omegact

Uspešno održan seminar “Finansije za nefinansijere”

Naš kolega, Ljubomir Jovanović, zajedno sa učesnicima iz kompanija koje su dolazile iz različitih privrednih grana: prehrana, zdrava hrana, proizvodnja i prerada plastike i alati, medicina, trgovina, 3 dana je prolazio kroz ključne termine i pojmove neophodne za uspešno upravljanje kompanijama iz ugla finansija na velikom broju primera iz svoje konsultantske prakse.

Osnovni trening iz oblasti finansija predstavlja odličnu priliku zaposlenima i kompanijama da započnu sa procesom finansijskog opismenjavanja i povećavanja finansijske transparetnonsti u poslovanju, kao bitnih pretpostavki i preduslova vođenja poslovanja u uslovima i vremenima koje dolaze – pojačane konkurencije i smanjivanja razlike u ceni. Mogućnosti koje se pružaju jesu pre svega u oblasti boljeg idenitifikovanja mesta za poboljšanje sopstvenog rada, ali i načina kako promene mogu pozitivno uticati na finansijske rezultate poslovanja. Kao rezultat toga, zaposleni postaju motivisaniji, što svakako predstavlja ogromnu korist za kompaniju i pruža mogućnosti za dalja unapređenja, ali i početak procesa stvaranja kvalitenijih i efikasnijih rukovdilaca na različitim nivoima upravljanja unutar kompanije. Trening “Finansije za nefinansijere” insistira na drugačijem pogledu na svet poslovanja, koji zaposlene izmešta iz njihovog svakodnevnog i relativnog uskog posmatranja poslovanja i problema koje mogu da uoče na taj način i realizira se sa idejom da se učesnici iz različitih poslovnih funkcija finansijski opismene i upoznaju se sa finansijskom terminologijom, alatima i metodama. Ovim se učesnicima nudi da ih prepoznaju i kako da ih primene u svakodnevnom radu, ali i da shvate koliko je bitno njihovo učešće u dobijanju upotrebljivih inforamacija, a ne samo čekanju da one stignu iz odeljenja Finansija. Kao što ljudski resursi nisu samo deo odeljenja Ljudskih resursa, tako i finansije nisu samo deo odeljenja Finansija već na njih svakog dana utiču i druge funkcije i oblikuju i kreiraju spram znanja i kompetencija kojima raspolažu.

Zbog velikog interesovanja za ovaj trening, Omega Consulting Team organizuje dodatni termin od

01-03.06.2016.godinePrijavite se!

Neki od komentara učesnika bili su:

“Dopalo mi se to što je sve prikazano kroz konkretne primere, slučajeve i bez previše teorije. Predavač drži konstantno pažnju i animira učesnike na proaktivnost.” Petar Bačanin

“Na trenigu mi se dopao intezivan rad, način predavanja i iskustvo predavača. Sve pomenuto već primenjujemo, ali će mo to sada, nadam se, raditi uspešnije i bolje.” Ana Jovanović

“Dopalo mi se to što su pomenute stvari primenljive u praksi, na primer tumačenje bilansa stanja i bilansa uspeha, kao i deo o amortizaciji troškova i kalkulaciji stepena rentabilnosti.” Miloš Mladenović

“Usmerenost materije na proizvodnju, uslužnu i trgovačku branšu.” Bojana Ćuk

“Ključn stvar koja mi se dopala je stavljanje akcenta na to da je protrebno da se u kraćem vremenskom roku radi uvid u poslovanje firme, upravo analizama koje smo obrađivali na seminaru.” Anđelka Tepavčević

“Moja očekivanja su ispunjena. Uvidela sam greške i nadam se da ću, u skorije vreme,  iskustvo sa seminara i u praksi primeniti.” Ivana Stojković

“Dopalo mi se to što sam dobio širu sliku o tome šta čini jednu uspešnu kompaniju, kao i to što mogu da primenim većinu stvari koje sam čuo za ova tri dana.” Dragan Mandić

“Sve što sam čula na seminaru za mene je novo, i nadam se da ću uspeti da primenim nova saznanja radi unapređenja rada firme u kojoj sam zaposlena.” Lejla Kurtović

“Sažetost u izlaganju teorijskih primera i objašnjavanje kroz konkretne primere, je ono što mi se najviše dopalo.”Aleksandra Pendić

“Dopalo mi se to što predavač stavlja akcenat na to da što jednostavnije shvatimo finansijska izveštavanja.” Marija Franić

REFERENCE