Omegact

Finansijska analiza poslovanja kompanije

Moderno finansijsko upravljanje, odnosno finansijski menadžment kompanija, bazira se na informacijama i rezultatima sistematskog praćenja, prikupljanja, obrade i obračuna složenih pokazatelja finansijskog poslovanja.

Finansijska analiza poslovanja kompanije – predstavlja tzv. „nulti korak“ i početnu aktivnost u projektu sa sledećim ciljevima:

  • (pr)ocene trenutnog stanja i pozicije u poslovanju,
  • (pr)ocene ostvarenog poslovnog rezultata,
  • identifikovanja ključnih trendova u poslovanju kompanije,
  • identifikovanja potencijala i eventualnih opasnosti u poslovanju,
  • ocene boniteta kompanije i
  • identifikovanja potreba za daljim aktivnostima.

Rezultat ove aktivnosti je prezentacija ključnim ljudima kompanije i izveštaj u pisanoj formi o sprovedenim aktivnostima, sa praktičnim preporukama za naredne korake, kao i ključnim izvodima i zaključcima koji su proistekli iz izvršene analize, a koji ukazuju na dobre i loše strane trenutne finansijske pozicije kompanije.

Finansijska analiza poslovanja obuhvata sledeće elemente:

  • Analiza finansijskih izveštaja – detaljno ispitivanje finansijskog i ekonomskog stanja i rezultata poslovanja nekog preduzeća. Obavlja se na osnovu zvaničnih finansijskih izveštaja kompanije: bilansa stanja, bilansa uspeha, izveštaja o novčanim tokovima, izveštaja o promenama na kapitalu, revizorskih izveštaja, napomena, zaključnih listova, izvoda iz poslovnih knjiga i ostalih raspoloživih informacija. Za potrebe ove analize pripremaju se finansijski izveštaji, koji na realan način opisuju poslovanje kompanije.
  • Cost-Volume-Profit – (CVP, Break-Even-Point) analiza – obračun prelomne tačke prihoda (praga rentabilnosti) na osnovu klasifikacije troškova poslovanja na fiksne i varijabilne komponenete, a sve u cilju određivanja minimlano potrebnog obima poslovne aktivnosti radi pokrivanja ukupnih troškova poslovanja. Ista se koristi kao osnova za preduzimanje korektivnih akcija ili optimizacije poslovanja, a posebno prilikom izrade planova poslovanja. Istovremeno, analiza ukazuje na stepen osetljivosti poslovanja na promene na tržištu, odnosno koliko je moguće podneti poremaćaja u ulaznim ili izlaznim varijablama poslovanja, a da pri tome ne bude ugrožen pozitivan rezultat u poslovanju kompanije.
  • Benchmarking analiza (Best Practice) – predstavlja uporednu finansijsku analizu na nivou industrijske grane klijenta u cilju sagledavanja i procene sopstvene poslovne pozcije u odnosu na konkurente ili lidere u industrijskoj grani na domaćem, regionalnom ili međunarodnom tržištu.

REFERENCE