Omegact

Kako uspešno postaviti i ostvariti ciljeve?

Predavač: Miloš Tomanović

Cilj seminara

Cilj treninga Kako uspešno postaviti i ostvariti ciljeve je osposobljavanje zaposlenih, rukovodioca, top menadžmenta, vlasnika preduzeća ili bilo kog pojedinca da, bez obzira na svakodnevne probleme, gužvu i vanredne obaveze, definiše svoje strateške i mnoge druge, manje važne ciljeve, da ih pravilno formuliše i da upravlja njihovom realizacijom.

Zaposleni/Menadžer bez cilja je veoma opasan po sebe i okolinu. Po sebe zato što će nikada neće biti siguran da li ide pravim putem, da li je stigao tamo gde je pošao i da li je to što je postigao dovoljno ili mora još. Deluje banalno, ali u tome leže razlozi velikih frustracija i psihičkih oboljenja velikog broja ljudi u današnje vreme. Koliko je “Tumarač” bez ciljeva opasan po okolinu svima nam je poznato, oko nas je previše onih kojima sve smeta, koji su uvek nezadovoljni i kojima je uvek neko drugi kriv. Tim putem uvek možete krenuti, ali je sigurno da tamo gde ste stigli neće biti ono što ste želeli.

Upravo ciljevi predstavljaju usaglašene želje između nadređenih i podređenih, odnosno kvalifikan način komunikacije i merenja uspešnosti u radu svakog pojedinca, odeljenja ili kompanije. Ciljevi su veoma bitan menadžerski alat u nameri da ostvare sopstveni ili korporativni ciljevi

Ovaj trening će pomoći polaznicima da definišu svoje ciljeve, da razlikuju želje od ciljeva, da upravljaju ostvarenjima svojih ciljeva i da pomognu svojim saradnicima, prijateljima i ukućanima da i oni to uspešno rade.

Osnovne teme seminara:

 • Kreativnost definisanja ciljeva
 • Vremenske odrednice ciljeva
 • Kako odrediti koji su ciljevi prioritetni?
 • Kriterijumi za formulisanje ciljeva
 • Pravljenje liste resursa za ostvarivanje ciljeva
 • Poredjenje sa uspešnim primerima
 • Pogled u sebe – Kakva treba da ste osoba da bi ste ostvarili ciljeve?
 • Želja, vera i autosugestija – važnost pri postizanju ciljeva
 • Prepreke ka ostvarenju ciljeva
 • Pravljenje plana i koraka ka ostvarenju ciljeva
 • Planiranje vremena i merenje progresa ka ciljevima
 • Značaj okoline i uskladjivanje ciljeva sa okolinom

Kome je seminar namenjen:

 • svim menadžerima i zaposlenima koji žele da budu uspešni u poslu
 • svim menadžerima i zaposlenima koji žele da sačuvaju svoje resurse u uslovima svakodnevnog stresa
 • svim menadžerima koji upravljaju radom drugih pojedinaca
 • vlasnicima i top menadžerima preduzeća i kompanija

Koje su koristi od seminara Kako uspešno postaviti i ostvariti ciljeve:

 Za pojedince

 • da ispravno shvate značaj postavljanja ciljeva
 • da nauče kako da razdvoje želje od ciljeva
 • da nauče kako da pravilno definišu/postave svoje ciljeve
 • da nauče kako da upravljaju ostvarenjima svojih ciljeva
 • da se osposobe da pomognu svojim kolegama i prijateljima da i oni budu uspešni u postavljanju i realizaciji svojih ciljeva
 • podizanje nivoa kompetencija menadžera, a odluke postaju kvalitetnije s novim pogledom na poslovanje
 • priprema za odgovornije funkcije i stvaranje preduslova za napredovanje u hijerarhiji

Za kompaniju

 • da se stalno razvija kroz jasno definisanje realnih ciljeva i njihovu realizaciju
 • da ima jasan uvid u rezultate ili stepen ostvarenja ciljeva pojedinaca/sektora/kompanije
 • da poveća menadžersku pismenosti zaposlenih u cilju povećanja efektivnosi i efikasnosti poslovanja
 • da blagovremeno otkrije poremećaje koji bi u narednim fazama mogli načiniti značajne štete u poslovanju
 • da uspostavi organizaciju u kojoj svaki pojedninac teži maksimizaciji sopstvenih rezultata
 • uspostavljanje preduslova za ocenjivanje zaposlenih na osnovu učinka
 • priprema za uspostavljanje sistema nagrađivanja na osnovu postignutih rezultata
 • stvaranje preduslova za uvođenje sistema odgovornosti za ostvarene rezultate

REFERENCE