Analiza poslovnih procesa

Analiza poslovnih procesa

Poslovni proces obuhvata skup povezanih aktivnosti kojima se ostvaruju određeni ciljevi ili zahtevi korisnika (kupci, dobavljači, državne institucije, vlasnici, rukovodioci, donosioci odluka). Dosadašnje iskustvo govori da se u kompanijama premalo pažnje posvećuje poslovnim procesima. Najčešće se organizacija poslovanja svodi na definisanje organizacionih jedinica koje su međusobno povezane u vertikalnu hijerarhijsku strukturu, a da se pri tome ne razmatraju poslovni procesi, odnosno „krvotok“ svake organizacije. Prethodno dovodi do toga da se „krvotok“ prekida, odnosno da poslovni procesi imaju prekide koji ometaju poslovanje kompanije i donošenje kvalitetnih upravljačkih odluka. Analiza poslovnih procesa treba da ispravi prethodne probleme u poslovanju. predstavlja bitnu aktivnost u nameri da se uvede ili unapredi organizacija poslovanja, a obavezno prethodi postupku uspostavljanja organizacione strukture kompanije, postupka sertifikacije u skladu sa ISO sistemima kvaliteta, uvođenja ili izmene poslovnog informacionog sistema i dr.

Osnovni poslovni procesi odnose se na sledeće izvršne poslovne funkcije :

–        funkcija razvoja,

–        funkcija ljudskih resursa,

–        funkcija marketinga,

–        funkcija nabavka,

–        funkcija proizvodnje,

–        finansijska funkcija,

–        računovodstvena funkcija,

–        administrativne funkcije,

–        funkcije kontrole.