Omegact

Upravljanje maloprodajnim objektom

Predavač: Miljan Dimitrijević

Geografsko širenje tržišta nosi sa sobom mogućnost povećanja prihoda i profita cele kompanije. Međutim, veoma često rezultati poslovanja se drastično razlikuju od objekta do objekta, a profit koji ostvaruju najprofitabilniji objekti se koristi da se pokriju gubici koje prave neprofitabilni objekti.

Kako će neki objekat poslovati zavisi i od okruženja u kom se nalazi, ali mnogo više zavisi od onih koji u njemu rade i od onih koji njima upravljaju.

Puno je detalja o kojima treba voditi računa – odnos prema kupcima, izlaganje robe, čistoća objekta, poručivanje robe na vreme i u adekvatnim količinama, praćenje rezultata poslovanja, motivacija zaposlenih, prepoznavanje potreba kupaca, organizacija i vođenje zaposlenih…

Cilj seminara

Cilj ovog treninga je osposobljavanje osoblja za rad u maloprodaji u savremenim uslovima poslovanja.

Uzimajući u obzir koliko spoljašnjih i unutrašnjih faktora utiče na uspeh rada maloprodajnog objekta važnost i uloga svakog zaposlenog biva od presudnog značaja.

Ovaj trening će omogućiti slušaocima da bolje razumeju kako funkcioniše cela organizacija kao i suštinu svake pojedinačne pozicije i kako da na brži i lakši način rešavaju probleme na nivou objekta (organizacije).

Trening obiluje praktičnim primerima i vežbama koje na jednostavan način predstavljaju kako i zbog čega treba pristupati osnovnim menadžerskim zadacima. Takođe, polaznici dobijaju i praktične alate koje mogu koristiti u budućem menadžerskom radu.

Veoma često u praksi možemo videti da procedure, obećanja brenda i kvalitet usluge u objektima velikih sistema osetno padaju sa povećanjem daljine objekta od centrale. To je naravno posledica nemogućnosti direktnog praćenja svih objekata i to dugoročno dovodi do loših poslovnih rezultata.

Ovaj trening će pomoći i onima koji rukovode u maloprodajnim objektima (da znaju šta i kako treba da rade) i svima koji su njihovi rukovodioci (da znaju kako da ih kontrolišu i motivišu).

Polaznici će imati priliku da čuju i mnoge organizacione modele koje koriste dokazani i veoma uspešni maloprodajni lanci poput McDonalds-a, Wallmart-a i dr.

Osnovne teme seminara:

 • Evolucija prodaje i marketinga
 • Kako kupac kupuje?
 • Analiza mikro okruženja prodajnog objekta
 • Upravljanje zalihama unutar prodajnog objekta
 • Porucivanje robe za objekat (centralni magacin, lokalni dobavljači)
 • Prijem i skladištenje robe
 • Vodjenje radnih-operativnih sastanaka sa personalom
 • Delegiranje zadataka zaposlenima
 • Follow up delegiranog
 • Rešavanje primedbi kupaca
 • Rad sa spoljnim dobavljacima
 • Postavljanje srednjeročnih i kratkoročnih ciljeva
 • Planiranje i “To do” lista
 • Određivanje prioriteta operativnih zadataka
 • LSM (Local store marketing)
 • Rad na povećanju broja poseta maloprodajnom objektu
 • Komunikacija među zaposlenima
 • Sačinjavanje izveštaja (šta treba da sadrže izveštaji)
 • Analiza rezultata prodaje
 • Liderstvo
 • Selekcija kadrova
 • Motivacija zaposlenih
 • Atmosfera u objektu (muzika, osmeh, ljubaznost)
 • Osnovna pravila usluživanja u maloprodaji

Kome je namenjen seminar:

 • svim učesnicima u maloprodajnom biznisu (Retail), kako onima koji imaju jedan objekat, tako i onima koji imaju lanac maloprodajnih objekata
 • svima onima koji direktno ili indirektno rukovode maloprodajnim objektima
 • svim učesnicima koji učestvuju u procesu maloprodaje
 • spoljnim saradnicima i dobavljačima maloprodaje
 • naročito je koristan menadžerima koji istovremeno upravljaju sa više maloprodajnih objekata, npr. regionalni menadžeri
 • top menadžmentu i srednjem menadžmentu zaduženom za rad maloprodaje

Koje su koristi od seminara:

Za pojedince
 • da nauče kako treba da funkcioniše jedan maloprodajni objekat
 • da shvate važnost uloge svakog pojedinca u funkcionisanju maloprodajnog objekta
 • da nauče osnovna pravila dobrog usluživanja u maloprodaji
 • da nauče osnove veštine prodaje u maloprodaji
 • bolje razumevanje i kvalitetnije sprovođenje odluka top menadžmenta
 • upoznavanje sa alatima koji omogućavaju poboljšanje sopstvenih i rezultata cele organizacije
 • kako na podređene i svoje timove lakše preneti zadatke, a da svi razumeju zbog čega se nešto traži
 • kako na podređene i svoje timove lakše preneti zadatke, a da svi razumeju zbog čega se nešto traži
 Za kompaniju
 • poboljšanje komunikacije i koordinacije između rukovodstva i neposrednih izvršioca
 • mogućnost bolje organizacije i efikasnijeg načina upravljanja maloprodajnim objektom
 • boljim poznavanjem organizacionih modela ubrzavaju se procesi donošenja odluka
 • podizanje nivoa kompetencija rukovodioca i saradnika u prodajnom objektu
 • stvaranje preduslova za uvođenje sistema odgovornosti za ostvarene rezultate
 • veća produktivnost zaposlenih
 • unapređenje prodajnih rezultata
 • unapređenje razmene iskustava rukovodilaca i saradnika

REFERENCE