Omegact

Poslovno planiranje

Predavači: Milan Mijailović, Ljubomir Jovanović

Cilj seminara Poslovno planiranje

„Neuspevanjem da se pripremimo, pripremamo se da ne uspemo.“

(„By failing to prepare you are preparing to fail.“)- Benjamin Franklin

Plan predstavlja osnovnu upravljačku alatku. Samo oni koji planiraju mogu postati i ostati najuspešniji na tržištu koje se stalno menja. Ako kompanija namerava da se širi, odakle će obezbediti izvore finansiranja za tu avanturu? Ako je kompaniji potrebno dopunskih izvora za finansiranje rasta, vreme, iznos, i vrsta izvora finansiranja (kapital ili kredit) predstavljaju elemente koji su sastavni deo strategijskog finansijskog plana jedne kompanije. Ove stvari moraju biti planirane kako bi se obezbedila implementacija donete strategije na papiru.

Osnovna korist od planiranja je u procesu koji uključuje sve ključne resurse kako u donošenju odluka, tako i u sprovođenju istih. Planiranje treba da obezbedi optimalan odnos između poslovne, investicione i finansijske aktivnosti.

Finasijskim planiranjem vrši se alokacija resursa kompanije kako bi se ostvarili investicioni ciljevi. Finansijsko planiranje je važno iz niza razloga:

1. Finansijsko planiranje pomaže menadžerima da procene i predvide uticaj određene strategije na finansijsku poziciju njihove kompanije, na tokove gotovine, na profit i na potrebe za dodatnim izvorima finansiranja.

2. Formulisanjem finansijskog plana, menadžment je u boljoj pozicij da reaguje na očekivane promene u tržišnim uslovima, kao što je sporiji rast od očekivanog prodaje, ili neke neočekivane problem kao što je smanjenje u snabdevanju sirovinama.

3.Kreiranje finansijskog plana pomaže menadžerima da bolje razumeju eventualne neophodne kompromise koji se moraju napraviti u investicionom i planu finansiranja.

 • Da li Vi upravljate svojim poslom ili kompanijom? Ili posao/kompanija upravljaju Vama?
 • Da li planirate šta ćete uraditi ili samo reagujete na novonastalu situaciju?
 • Da li je opravdan mit o uspešnom preduzetniku koji se takav rađa ili se i to uči? „Dobra ideja, a loš preduzetnik je ništa, ali loša ideja, a dobar preduzetnik je nešto!“

Osnovne teme seminara Poslovno planiranje:

 • Uvod
 • Zašto nam je neophodno poslovno planiranje?
 • Klasične greške u uvođenju planiranja
 • Različite uloge planiranja kroz faze rasta i razvoja organizacija
 • Osnovne etape u procesu planiranja
 • Ko sve treba da učestvuje u izradi poslovnog plana
 • Dugoročni i kratkoročni planovi
 • Uloga starteškog plana
 • Uloga operativnog plana
 • Prvi korak : Postavljanje cilja
 • Planiranje u okviru sistema nagrađivanja
 • Različite vrste planova i njihova povezanost
 • Značaj finansijskog planiranja
 • Plan prodaje, profita i gotovine
 • Planiranje bilansa
 • Plan kapitalnih ulaganja
 • Budžet troškova poslovanja
 • Zlatna pravila budžetiranja
 • Analiza Ulaz/Izlaz
 • Kontrola ostvarivanja budžeta
 • Uloga plana u stimulativnom sistemu nagrađivanja
 • Značaj određivanja cene koštanja proizvoda
 • Razlika između finansijskog i upravljačkog računovodstva
 • Modeli određivanja cene koštanja
 • Vremenska razgraničenja

Kome je seminar namenjen:

 • top menadžerima, naročito nefinansijskim menadžerima koji treba da razumeju ulogu i proces poslovnog planiranja u kompaniji;
 • finansijskim direktorima, finansijskim kontrolorima, planerima, analitičarima;
 • svima onima koji donose upravljačke odluke na različitim nivoima upravljanja u kompaniji;
 • menadžerima koji žele da se upoznaju kako se realizuje poslovno planiranje;
 • menadžerima koji učestvuju u donošenju investicionih odluka.

Koje su koristi od seminara:

Za pojedince
 • upoznavanje sa značajem planiranja kao osnovne upravljačke alatke
 • bolje razumevanje odluka top menadžmenta
 • razumevanje sopstvenog dela i područja vođenja poslova i kako utiču na poslovanje celokupne organizacije
 • bolje razumevanje zbog čega se nešto traži od zaposlenih u procesu planiranja
 • priprema za odgovornije funkcije i stvaranje preduslova za napredovanje u hijerarhiji
 • priprema za ocenjivanja na osnovu učinka
 • razumevanje direktne povezanosti između ostvarivanja planskih ciljeva i sistema nagrađivanja
Za kompaniju
 • uvođenje upravljanja kompanijom na sistematičan način
 • poboljšanje komunikacije i koordinacije između odeljenja razumevanjem terminologije u vezi sa procesom planiranja
 • „filter“ za menadžere o načinu razumevanja i šta misle o potrebama za ovakvim znanjem
 • podizanje nivoa kompetencija menadžera, a odluke postaju kvalitetnije s novim pogledom na poslovanje
 • promovisanje potrebe za finansijskim planiranjem u svakom segmentu poslovanja
 • razumevanje koncepta obračuna cene koštanja
 • stvaranje preduslova za uvođenje sistema odgovornosti za ostvarene rezultate
 • omogućavanje ocenjivanja na osnovu učinka
 • priprema za uspostavljanje stimulativnog sistema nagrađivanja na osnovu postignutih rezultata

REFERENCE