Omegact

Komunikacioni trening kamp

Predavači: Miloš Tomanović i Ivana Todorić

Cilj seminara Komunikacioni trening kamp

Za dobro funkcionisanje kompanije potrebno je da se sklope razne funkcije, uloge i procesi, odličan plan i njegovo sprovođenje, dobro vođenja prodaje, jasno praćenje finansija, dobra marketinška podrška, organizacija logistike, kontrola kvaliteta itd. To nam pokazuje i govori da je potrebno:

 • da se dobro koordinira rad svih odeljenja u pripremama i planiranju,
 • da se optimalno odredi, definiše i prenese svima raspodela uloga u planu i realizaciji,
 • da se u realizaciji sprovodi isplanirano,
 • da se jasno odredi šta i kako će da se prati i meri – rezultati,
 • da se na osnovu isplaniranog, pa (u)rađenog redovno dobijaju i daju povratne informacije koje će pomoći celom timu i kompaniji da shvati gde se nalazi u odnosu na plan i šta sa time da radi,
 • da se najbolji rezultati postižu dobrim delegiranjem (i raspodelom) posla,
 • da se nagrade (a i kazne) najbolje određuju kada su očekivanja unapred definisana a u toku poslovanja i na kraju merenog procesa rada preciznost informacija i tok komunikacije bio odličan i većini učesnika je sve bilo jasno i razumljivo.

I kada se osvrnete na sve navedene elemente dobrog poslovanja (a i one koje nismo naveli zbog opširnosti) svima je zajednička potreba za razmenom informacija i dobra komunikacija među osobama koje rade u timu i kompaniji, jel da?

Većina kompanija veruje da im je oblast prenošenja informacija, davanja i primanja zadataka, informisanja o rezultatima, objašnjavanje urađenog i potrebnog da se uradi, ono što znaju i dobro rade te nema potrebe da se na tome zadržavaju ili dodatno obučavaju svoje osoblje.
Naše iskustvo govori i pokazuje da menadžeri i zaposleni, iako znaju za feedback (davanje i primanje povratnih informacija), delegiranje, definisanje ciljeva, određivanje jasnih zadataka, precizan i razumljiv način izražavanja itd. ustvari sve te veštine slabo i loše koriste u praksi što dovodi do:
 • sporog donošenja i sprovođenja odluka,
 • nagomilavanja posla kod određenih osoba (misle da im je lakše da sami urade nego da objasne nekome šta treba da se radi),
 • povećanja tenzija među zaposlenima i porasta stresa,
 • (pr)osuđivanja i okarakterisanja kolega-inica ako se nisu razumeli sa njima,
 • poslovne klime koja se fokusira na interne probleme umesto na prilike na tržištu,
 • kašnjenja u odnosu na postvaljene rokove.
A kao posledica svega navedenog može se desiti da imate neke nezadovoljne klijente na kraju ovog lanca, i ti klijenti mogu biti interni (zaposleni) i eksterni (kupci).
Pokazalo se u praksi na našim treninzima da često učesnici veruju kako dobro i jasno izdaju zadatke, kako sa lakoćom primaju naređenja od nadređenih, kako umeju da razmenjuju povratne informacije a da ustvari u radionicama u kojima su dovedeni u situacije iz pravog poslovnog života shvate da to rade sporo, nejasno, sa mnogo podrazumevanja i da za unapređenjem veština vođenja komunikacije imaju potrebe.
I zato, možete da proverite da li vaša kompanija i osobe koje rade u njoj zaista umeju dobro da čuju i prenose informacije, jasno da vide kako i šta treba da rade, i da li znaju da osete šta se od njih očekuje i šta drugima mogu da zadaju i traže od njih kao rezultat.
Dosta je bilo teorijskih učenja, dijagrama, prezentacija i flip chartova, zar ne? Komunikacioni trening kamp je osmišljen kao dvodnevni trening intenzivnog vežbanja komunikacije kroz realne situacije sa ciljem da svaki učesnik provežbava i nauči kako najbolje da komuicira sa svojim orkuženjem i kolegama.
Cilj kampa je da dovede svakog učesnika u korišćenju ovih veština do «automatizacije» u prepoznvanju situacija kada je koji pristup najbolje da koristi i kako to da učini sa lakoćom tj da ga zaista i koristi u cilju efikasnog poslovanja i smanjenja stresa.

Osnovne teme seminara Komunikacioni trening kamp:

 • Utvrđivanje najboljih kanala komunikacije za svakog sagovornika.
 • Određivanje najlakšeg prihvatanja informacija (i učenja) kod sagovornika.
 • Pretvaranje (ili izbegavanje) nesporazuma u sporazum postavljanjem preciznih pitanja.
 • Prezentovanje i pisanje korišćenjem formata – razumljiv za sve vaše saradnike.
 • Merenje da li umemo za postizanje rezultata da koristimo resurse osoba u timu.
 • Delegiranje – umeće prenošenja zadataka.
 • «Feedback» – kako efikasno koristiti razmenu informacija.
 • Evaluacija 360 kroz SWOT analizu tima.
 • Uočavanje različitih percepcija i prepoznavanje različitosti u pogledima na projekat.
 • Pisanje ciljeva usklađeno sa planiranjem vremena.

Kome je trening namenjen:

 • menadžerima na svim nivoima, naročito na pozicijama na kojima često prenose zadatke drugim osobama;
 • vlasnicima malih i srednjih preduzeća;
 • svima koji često dobijaju informacije i/ili prosleđuju informacije;
 • svima onima koji žele da nauče kako da efikasno komuniciraju;
 • veoma je koristan svima koji rade u uslužnim delatnostima i svakodnevno rade sa značajnim brojem klijenata (maloprodaja, briga o klijentima, reklamacije, servisi);
 • svima koji žele da rade ili već imaju osnovna znanja iz prodaje.
 • Koje su koristi od treninga Komunikacioni trening kamp:

  Za pojedince
  • bolje i efikasnije komuniciranje u poslovnom okruženju;
  • skraćenje vremena za prenošenje zahteva, ideja, zadataka. informacija;
  • lako i precizno dogovaranje u svom okruženju sa internim i eksternim klijentima;
  • smanjenje stresa i nervoze;
  • bolja organizovanost, brže obavljanje posla na lakši način;
  • efikasnije planiranje i postavljanje ciljeva.

  Za kompaniju

  • podizanje nivoa svesti o posledicama sadašnjih načina komunikacije;
  • bolje međusobno razumevanje svih zaposlenih i efikasnije organizovanje poslovanja;
  • poboljšanje komunikacije, usklađivanje terminologije, brže razumevanje između odeljenja;
  • efikasni sastanci;
  • otkrivanje potencijala pojedinaca i timova;
  • manje stresa i više zadovoljnih osoba u kompanijama;
  • ubrzanje procesa donošenja i sprovođenja odluka;
  • lakše postizanje željenih rezultata;
  • podizanje nivoa kompetencija menadžera i zaposlenih;
  • donošenje kvalitetnijih i korisnijh odluka.

  REFERENCE