Kreiranje poslovnih politika

Kreiranje poslovnih politika

Poslovne politike se definišu za osnovne poslovne funkcije određene kompanije u cilju decentralizacije poslovanja i „spuštanja“ ovlašćenja sa vrha kompanije ka nižim nivoima odlučivanja. Potreba za decentralizacijom se prirodno pojavljuje u svim organizacijama koje se razvijaju i rastu, kada zbog povećanog obima poslovanja nije realno očekivati da se sve odluke u radu sa eksternim i internim klijentima donose na vrhu kompanije.

Sve kompanije koje su pokušavale da zadrže centralizovani način odlučivanja doživele su neuspeh, pošto je organizacija izgubila fleksibilnost u poslovanju, a klijenti nisu pokazali spremnost da dugoročno čekaju i prilagođavaju sopstvene potrebe i poslovanje prema kompanijama u kojima se sve odluke donose na jednom mestu.

Suočene sa ovakvim problemima u radu, kompanije pokušavaju da jasnim definisanjem organizacione strukture izađu u susret potrebi za decentralizacijom poslovanja, pri čemu nedovoljno poznavanje organizacionog strukturiranja kompanije može dovesti do birokratizacije organizacije, što naravno nije cilj u procesu organizacije poslovanja.

Treba naglasiti da jasno definisana organizaciona struktura nije dovoljna kada se govori o rasporedu ovlašćenja, pošto se na taj način ne rešava pitanje ovlašćenja u kompaniji, odnosno formalnog prava zaposlenih na različitim nivoima upravljanja da samostalno donesu konačne odluke, za koje će i direktno odgovarati.

Rešenje nije u stalnim izmenama načina organizacije poslovanja i uvođenju „savremenih“ modela projektovanja organizacione sheme, već u jasnim odgovorima na pitanja na koja organizaciona shema ne pruža odgovore.

Zato se kao obavezna karika u procesu decentralizacije pojavljuje definisanje poslovnih politika, odnosno definisanja ovlašćenja i odgovornosti u najznačajnijim segmentima poslovanja jedne kompanije, kao što su:

  • politika prodaje (planiranje i praćenje prodaje i razvoja prodajne mreže, formiranje cena, koordinacija rada sa kupcima, kategorizacija kupaca, naplata potraživanja, isporuke, reklamacije, minimalne zalihe i dr.)
  • politika prodaje (planiranje i praćenje prodaje i razvoja prodajne mreže, formiranje cena, koordinacija rada sa kupcima, kategorizacija kupaca, naplata potraživanja, isporuke, reklamacije, minimalne zalihe i dr.)
  • politika internih ekonomskih odnosa
  • politika nabavke
  • finansijska politika
  • politika marketinga
  • politika razvoja poslovanja i inovativnosti
  • politika razvoja ljudskih resursa
  • politika nagrađivanja
  • opšta politika

 

Prilikom definisanja poslovnih politika treba posebno i obazrivo voditi računa o načinima praćenja i kontrole decentralizovanih prava, koja su raspoređena na različitim hijerarhijskim nivoima. U suprotnom, kompanije se mogu suočiti sa veoma lošim efektima “decentralizacije”, koji dalje mogu uticati na donošenje pogrešnih zaključaka i povratka na prethodne načine organizacije poslovanja koji su nekada davali odlične rezultate, ali u daljim fazama rasta i razvoja kompanije sigurno predstavljaju “usko grlo” u upravljanju organizacijom.