Top Finance – Analiza finansijskih izveštaja

[button link=”http://omegact.biz/kontakt/” color =”#FF4500″ size = “3” style = “1” dark = “0” square =”0″ target = “self” ] Prijavite se![/button]

 

Top Finance – Analiza finansijskih izveštaja

Praktičan VS Teoretski pristup analizi poslovanja

Predavači: Milan Mijailović i Ljubomir Jovanović

Konsultanti koji su u prethodne 3 godine uradili više od 150 finansijskih analiza kompanija iz različitih privrednih delatnosti (proizvodnje sokova, piva, maloprodaje robe široke potrošnje, odeće, obuće, marketinških usluga, štamparija, telekomunikacija, konsultantskih usluga, elektroprivreda, …), kao i uporedne analize (Benchmarking) i rangiranje kompanija unutar jedne privredne grane.

Cilj seminara

Praktična primena finansijskih izveštaja za potrebe donošenja poslovnih odluka!

Finansijska analiza predstavlja način sakupljanja, sistematizovanja i korišćenja informacija finansijskog karaktera s ciljem da se oceni tekuće finansijsko stanje kompanije, mogući tempo i pravci razvoja, prognozira perspektivno finansijsko stanje, otkriju dostupni izvori sredstava, kao i mogućnost njihovog korišćenja.

Za analizu rezultata poslovanja i finansijskog zdravlja jedne organizacije postoji mnogo zainteresovanih i potrebno je izaći u susret njihovim pitanjima i zahtevima i razumeti koje su informacije njima potrebne. Imajući ovo u vidu, finansijska analiza treba da obezbedi okvir za donošenje odluka iz različitih aspekata: od menadžera, vlasnika, potencijalnih investitora, poverioca, koji traže specifične odgovore na svoja pitanja koja su vezana za poslovanje organizacije. Značajan deo tih odgovora se nalazi upravo u pravilnoj primeni analize finansijskih izveštaja.

 • Na osnovu čega donosimo odluke u vezi sa poslovanjem?
 • Upravljamo li dugoročno uspešnom ili rizičnom kompanijom?
 • Gde je nestala moja zarada (profit)?
 • Na osnovu čega ocenjujemo naše potencijalne partnere u poslu, kupce i dobavljače?
 • Da li je posmatrana kompanija prilika za investiranje?
 • Koje su nam sve informacije neophodne da bismo mogli da odgovorimo na ova pitanja?
 • Pokušavamo li da minimalizujemo rizike loših odluka tamo gde je to moguće?
 • Zanima li nas da li će i kako kompanija razvijati u narednoj godini i ima li potencijala za planirani rast i razvoj?
 • Kada i kako je moguće porediti rezultate dve i više kompanija?
 • Kako određene poslovne odluke utiču na vrednost kompanije?
 • Postoje li referentne vrednosti pokazatelja za sve?

 

Odgovori na ova pitanja kao i donošenje odluka koje će biti zasnovane na „izmerenim informacijama“ zahtevaju korišćenje finansijskih izveštaja, kako onih na godišnjem, tako i na polugodišnjem, kvartalnom, mesečnom i operativnom nivou.

Seminar omogućava upoznavanje sa alatima, tehnikama i postupcima koji se koriste za potrebe analize poslovanja kompanija pomoću finansijskih izveštaja, kao i sticanje potrebnih praktičnih veština za analizu realnog stanja kompanija, predviđanja posledica dobrih i loših odluka na finansijsko zdravlje i poslovnu uspešnost, povećavanje nivoa sigurnosti i minimalizovanje rizika kod izbora rešenja i načina za razvoj kompanije, kao i za potrebe poboljšanja rezultata i ozdravljenja. Obuhvaćeni su konkretni načini izračunavanja finansijskih pokazatelja i njihovo ispravno tumačenje i vrednovanje, pojašnjenja odnosa između istih i ukazivanje direktne veze sa postignutim rezultatima kompanije.

Za potrebe praktičnog rada koriste se zvanični finansijski izveštaji kompanija iz različitih privrednih grana – proizvodnja, trgovina, usluge.

Učesnici treninga upoznaće se sa specijalizovanim softverom koji se praktično koristi u izradi finansijskih analiza.

Osnovne teme seminara:

 • Na koja pitanja želimo da dobijemo odgovore finansijskom analizom?
 • Kada ih dobijemo za šta ih možemo koristiti?
 • Analiza strukture bilansa kao polazište finansijske analize – bilans stanja, bilans uspeha, bilans tokova gotovine, beleške uz finansijske izveštaje;
 • Metode finansijske analize kompanije;
 • Apsolutni i relativni pokazatelji finansijske analize;
 • Horizontalna i vertikalna analiza;
 • Obračun i objašnjenje finansijskih pokazatelja;
 • Poređenje pokazatelja sa vrednostima pokazatelja po industrijskim granama;
 • Praćenje i vrednovanje trendova pokazatelja finansijske analize tokom vremena (3-5 godina);
 • Analiza uzajamnih odnosa između pokazatelja i uzajamni uticaji pokazatelja;
 • Simulacija različitih poslovnih scenarija na konkretnim primerima iz prakse;
 • Vrednovanje i prognoza razvoja daljeg preduzeća na osnovu finansijskih izveštaja i pokazatelja pojednih kompanija;
 • Preporuke za optimizaciju poslovanja i razvoj;
 • Vrednovanje preduzeća na osnovu rezultata finansijske analize;
 • Analiza likvidnosti i solventnosti kompanija;
 • Analiza finansijske sigurnosti i stabilnosti kompanija;
 • Analiza izvora finansiranja, korišćenje finansijske poluge u poslovanju;
 • Analiza poslovne aktivnosti ili efikasnosti upravljanja imovinom;
 • Analiza rentabilnosti poslovanja;
 • Objašnjenje različitih nivoa profita u poslovanju,
 • Šta predstavlja novostvorena vrednost?
 • Du Pont model analize rentabilnosti poslovanja;
 • Šema ekonomske dobiti;
 • Ocena boniteta kompanija prema Bazel II standardu.

 

Kome je seminar namenjen:

 • Namenjen je onima koji žele da se upoznaju sa jednim od najkreativnijih delova finansija – finansijskom analizom;
 • Finansijskim direktorima, finansijskim kontrolorima, planerima, analitičarima, investitorima, top menadžmentu
 • vlasnicima malih i srednjih preduzeća;
 • Svima koji su u situaciji da procenjuju bonitet klijenata (finansije, prodaja, nabavka…), kao i onima koji žele da nauče kako da mere uspešnost poslovanja jedne kompanije;
 • Svima onima koji su u prilici da odlučuju o saradnji sa određenim partnerima, na osnovu kojih informacija povećati verovatnoću donošenja ispravne odluke;
 • Veoma je koristan svima koji žele da još bolje razumeju finansijsku situaciju kompanije na osnovu analize finansijskih izveštaja i koji donose poslovne odluke.

 

Koje su koristi od seminara:

Za pojedince

 • rad na realnim primerima iz različitih branši
 • sticanje praktičnih znanja i veština kao i osposobljavanje za analizu finansijskih rezultata i ocene stanja svoje ili neke druge kompanije ili dela kompanije
 • upoznavanje sa različitim aspektima analize finansijskih izveštaja
 • razumevanje različitih uglova gledanja prilikom analize finansijskih izveštaja – šta je interesantno menadžerima, vlasnicima, poveriocima?
 • konkretni načini izračunavanja finansijskih pokazatelja i njihovo ispravno tumačenje i vrednovanje
 • definisanje odnosa između finansijskih pokazatelja i direktne veze sa rezultatima kompanije
 • upoznavanje sa tehnikama utvrđivanja boniteta kompanija
 • jasno definisani koraci, postupci i neophodni preduslovi za sprovođenje analize finansijskih izveštaja
 • kakve su mogućnosti da povećate profit vaše kompanije ili odeljenja
 • alati za predvidjanja posledica dobrih i loših odluka na finansijsko zdravlje i poslovnu uspešnost kompanije
 • koje procene treba uvažiti i na koje treba obratiti pažnju prilikom analiziranja izveštaja

Za kompaniju

 • Uvođenje i/ili unapeđenje jednog od najvažnijih analitičkih alata u kompaniju za potrebe donošenja poslovnih odluka
 • povezivanje i razumevanje odeljenja finansija koje pravi izveštaje sa onima koji ih čitaju
 • prepoznavanje preduslova koji su potrebni za sprovođenje analize u regularnim vremenskim intervalima
 • podizanje nivoa kompetencija među ljudima kojima su neophodne informacije o finansijskom položaju kompanija
 • stvaranje preduslova za uspostavljanje sistema ključnih indikatora uspešnosti
 • povećanje nivoa sigurnosti i minimiziranje rizika kod izbora rešenja i načina za razvoj kompanije, kao i za potrebe poboljšanja i ozdravljenja
 • povećanje finansijske pismenosti u kompaniji kao preduslova za kvalitetnije donošenje odluka

Leave a Reply