Omegact

Uspešno održan trening za odeljenje ljudskih resursa u koncernu Agrokor na temu: “Kontroling u HR-u”

17.11.2015. naši konsultanti, Milan Mijailović, sertifikovani konsultant EBRD-a za programe BAS i EGP, sertifikovani konsultant Nacionalne agencija za regionalni razvoj, i konsultant sa dugogodišnjim menadžerskim iskustvom na vodećim menadžerskim pozicijama i član borda direktora jedne od najvećih kompanija u regionu, i Ljubomir Jovanović,  održali su trening za potrebe odeljenja ljudskih resursa koncerna Agrokor sa radnim naslovom: “Kontroling u HR-u”. Ovaj trening predstavlja uvodni deo i osnovu iz područja povezivanja finansijskih i nefinansijskih merenja ljudskih potencijala sa ciljem uvođenja novih načina evidentiranja i obračunavanja pojedinih stavki vezanih za ljudski kapital u kompanijama. Realizuje se sa idejom da se polaznici iz funkcija ljudskih resursa poslovno i finansijski opismene i upoznaju se sa načinima, alatima i metodama kako neke „neopopljive“ stvari vrednovati meriti i na taj način komunicarati sa ostalim rukovodiocima u vezi sa očekivanim rezultatima i konačnim efektima na njhove rezultate. Također, očekuje se da će učesnici treninga bolje razumeti  kako svojim odlukama utiču na rezultat poslovanja, kao i na koji način može ostvareno meriti  i planirati buduće aktivnosti.

Neke od osnovnih tema koje su pokrivene su:

  • Da li i kako merimo ključne resurse i da li zaista važi da „ono što se ne meri, time se ne može upravljati“?
  • Kako merimo uspešnost poslovanja kompanije i pojedinačnih organizacionih delova – likvidnost, profit, profitabilnost.
  • Intelektualni kapital i novostvorena vrednost
  • Struktura kapitalnih ulaganja – nematerijalni i materijalni resursi (imovina, aktiva).
  • Šta nedostaje postojećim merenjima i osnovnim finansijskim izveštajima?
  • VA – Vaule Added, HC – Human Capital, Efikasnost humanog kapitala i dr.
  • Uslužni i troškovni centri.
  • Značaj principa vremenskog razgraničenja i likvidature dokumenata za praćenje uspešnosti rada HR odeljenja iz ugla likvidnosti, profita i profitabilnosti
  • Raspodela troškova troškovnih centara – direktno i indirektno.
  • Troškovi HR odeljenja –  klasifikacija operativnih i investicionih troškova.

REFERENCE