Omegact

Konsultant Omega Consulting Team-a, Ljubomir Jovanović, održao predavanje na temu “Poslovno planiranje” u saradnji sa kompanijom Format iz Sarajeva, a na poziv švajcarskog fakulteta iz Biel-a

Naš consultant i predavač za oblast finansija i kontrolinga, Ljubomir Jovanović, je 23.10.2015. u Sarajevu, u saradnji sa kompanijom Format iz Sarajeva, a na poziv švajcarskog fakulteta iz Biel-a, održao predavanje na temu “Poslovno planiranje” sa posebnim akcenatom na deo oko finansijskog plana, sa osnovnim ciljem da se rukovodiocima kompanija, koje su bili polaznici, što više približi značaj i potreba za planiranjem poslovanja i da im se ukaže na moguće posledice na finansijsko stanje i zdravlje kompanije.

Jedan od osnovnih zaključaka je bio da Plan predstavlja osnovnu upravljačku alatku. Sledeća činjenica je da samo oni koji planiraju mogu postati i ostati najuspešniji na tržištu koje se stalno menja. Jedino sa adekvatnim planirajem može se odgovoriti na neka od ključnih pitanja:

 • Čemu služi nekom preduzeću Business Plan?
 • Koje su glavne kriterije za ocenu Business Plan-a?
 • Koji su to pokazatelji važni i kako se ocenjuju?
 • Ako kompanija namerava da se širi, odakle će obezbediti izvore finansiranja za tu avanturu?
 • Ako je kompaniji potrebno dopunskih izvora za finansiranje rasta, vreme, iznos, i vrsta izvora finansiranja (kapital ili kredit) predstavljaju elemente koji su sastavni deo strategijskog finansijskog plana jedne kompanije.
 • Ko sve treba da učestvuje u izradi poslovnog plana kompanije?
 • Plan kapitalnih ulaganja, prodaje, profita i gotovine – koja je razlika i kao do njih?
 • Kako planiranti bilanse i budžetirate troškova poslovanja?

Odgovori na ova pitanja se moraju dobiti kako bi se obezbedila implementacija donete strategije i plana na papiru. Planiranjem treba da obezbedi optimalan odnos između poslovne, investicione i finansijske aktivnosti.

Kao najznačajnije koristi koje su učesnici izneli po završetku, ističu se:

 • Upoznavanje sa značajem planiranja kao osnovne upravljačke alatke
 • Koji sve elementi moraju biti uzeti u obzir prilikom planiranja
 • Upoznavanje sa različitim alatima i tehnikama poslvnog planiranja
 • Osnovni koraci u kreiranju plana
 • Bolje razumevanje odluka top menadžmenta
 • Bolje razumevanje zbog čega se nešto traži od zaposlenih u procesu planiranja
 • Razumevanje direktne povezanosti između ostvarivanja planskih ciljeva i sistema nagrađivanja

REFERENCE