Omegact

Uspešno održan otvoreni seminar “CASH FLOW analiza”

04-05.11.2016. u organizaciji Omega Consulting Team – a, održan je trening na jednu od aktuelnijih tema poslednjih nekoliko godina – kako upravljati likvidnošću, šta raditi kada nastupe problemi sa istom i kako odgovoriti na jednostavno pitanje “Gde su naši novci?”

Konsultant Omega Consulting Team – a za finansije i kontroling, Ljubomir Jovanović je zajedno sa učesnicima obrađivao ovu temu sa osnovnim ciljem – da počnemo da se ponašamo prema likvidnošću onako kako treba – LIKVIDNOST JE POSLEDICA! O njoj moramo da vodimo računa mnogo ranije nego kada nastanu problemi sa nelikvidnošću. Isto kao I sa zdravljem. Na žalost, ovim problemima počnemo da se bavim kada je kasno, a onda rešavamo posledice I uglavnom donosimo pogrešne odluke.

Razlozi i uzroci zbog kojih dolazi do nedostataka gotovine u poslovanju su brojni i međusobno se mogu više ili manje razlikovati, ali se većina njih može na vreme prepoznati i na osnovu toga pravilno i reagovati. U praksi se ipak ne poklanja dovoljna pažnja prvim znacima upozorenja problema sa likvidnošću, te se uglavnom reaguje reaktivno što za posledicu ima upadanje u nove zamke, krećući se iz jedne greške u drugu.

Prema istraživanju Ernst i Janga, u trenutnoj finansijskoj krizi kompanije se ponašaju očekivano: otpuštaju zaposlene i besomučno traže kredite sa niskim kamatnim stopama!? I kad kriza prođe, naravno, očekuju da nastave sopstveni rast i razvoj!?

Osnovne teme koje su obrađene tokom ova dva dana su:

 • Nelikvidnost je posledica …
 • Dugoročni i kratkoročni aspekti likvidnosti;
 • Profit ≠ Gotovina
 • Profit bez gotovine ili gotovina bez profita?
 • Uticaj obrta imovine na likvidnost kompanije;
 • „Zlatno pravilo bilansiranja imovine i izvora finansiranja“;
 • Finansijska (ne)stabilnost kompanija;
 • Operativni ciklus gotovine;
 • Obrtni kapital (Working Capital) – koliko je potrebno i koliko je dovoljno? Od čega zavisi?
 • Obračun i tumačenje pokazatelja likvidnosti i solventnosti poslovanja kompanija;
 • Veza između bilansa uspeha i bilansa tokova gotovine;
 • Veza između rentabilnosti i bilansa tokova gotovine;
 • Indirektna metoda sastavljanja bilansa tokova gotovine.
 • Uticaj potraživanja na likvidnost, poslovnu uspešnost i finansijsko zdravlje kompanije;
 • Veza između potraživanja i vremenske vrednosti novca;
 • Kako klasifikujemo naše kupce?
 • Analiza isplativosti ublažavanja kreditnih uslova
 • Izračunavanje prelomne tačke likvidnosti (Cash Flow Break Even Point);

Neki od komentara učesnika bili su:

Verica Kolašinac

Dopao mi se način izlaganja, primeri iz prakse koje možemo da primenimo.

Mirko A.

Na treningu mi se dopalo : tumačenje finansijskih izveštaja; proračuni/kvantifikacija poslovnih odluka; likvidnost, finansiranje.

Vladimir Oro

Na treningu mi se dopalo praćenje i upoznavanje sa finansijskim izveštajima i pokazateljima

Željko Drašković

Dosta nepoznanica mi je mnogo jasnije. Možda u budućnosti mogu i da odgovorim sebi na pitanje „Gde su moji novci?“.

Goran Marković

Predavač je bio odličan, kombinovao je primere iz prakse sa teorijom. Nadam se da ću veći deo sadržaja seminara moći da primenim u praksi.

Branka Stojanović

Dopala mi se sveobuhvatnost treninga, detaljna i dobra objašnjenja. Skoro svi pokazatelji su primenljivi u praksi (ako se bavite finansijskom analizom).